Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

I OSK 557/13 - Wyrok NSA z 2013-07-05

nie jest informacją publiczną, udostępnianą w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)., J.K....
2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudostępnienie w terminie wnioskowanej informacji publicznej, tj.: treści odwołania z dnia 17 lutego 2012 r...

II SA/Wa 1406/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę. Przedsięwzięcie pod nazwą...
informacji publicznej, w rozumieniu art. 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., obecnie...

II SAB/Wa 262/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-03

oraz na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwróciło się do [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o udostępnienie informacji w formie kserokopii...
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zaś organ załatwił sprawę w oparciu o ustawę o udostępnianiu...

II SA/Wa 3141/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-04

r. wniosła do [...] WIOŚ, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej o udzielenie informacji nt. pism wychodzących z WIOŚ w [...] w terminie...
ustawy o dostępie do informacji publicznej nie przewidują innej formy odmowy udostępnienia informacji publicznej. Organ odwoławczy wskazał, że decyzja ta jest decyzją...

II SAB/Op 15/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-30

ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publiczne] (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), o udzielenie informacji dotyczącej:, - kosztów...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., Na skutek skargi skarżących skierowanej do Wojewody Opolskiego...

II SA/Wa 86/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-12

pkt 1 kpa oraz art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku M. B...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy;, 2) naruszenie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji...

II SAB/Wa 548/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-14

jego niezastosowanie i nieudostępnienie informacji publicznej na wniosek Skarżącej, a także art. 10 ust. 1 i 2 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
Administracyjnego, ma prawo do dostępu do akt sprawy, a zatem zarzut naruszenia ustawy o dostępie do informacji publicznej uznała za nietrafiony. Podobnie uznała...

IV SAB/Wa 554/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-28

określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.), dalej zwanej 'u.d.i.p' Główny Inspektor Ochrony...
, która podlega udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Konsekwencją przyjęcia takiego poglądu jest też uznanie, że część...

IV SA/Po 767/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-01-25

. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm., dalej jako u.d.i.p.), poprzez jego niezastosowanie...
w sytuacji, gdy żądana informacja powinny zostać udzielone bezpłatnie w ramach dostępu do informacji publicznej, zgodnie z zasadą wyrażoną w tym przepisie;, 5. art. 15...

II SAB/Wa 7/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-31

organ wyjaśnił, że art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej wymienia informacje, które podlegają udostępnieniu. Na podstawie tego przepisu judykatura...
stanowiące informację publiczną (wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2011 r. o sygn. akt I OSK 431/11)., Zakres przedmiotowy u.d.i.p wytycza i obejmuje dostęp tylko do informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   19