Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III OSK 6010/21 - Wyrok NSA z 2023-11-24

faktycznym i prawnym sprawy:, Wnioskiem z dnia 20 października 2020 r. skarżący, powołując się na art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwrócił...
w związku z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wniósł o stwierdzenie, że Fundacja dopuściła się bezczynności...

II SAB/Po 71/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-29

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i zażądał udostępnienia (1) wszystkich dokumentów co do przebiegu i efektów kontroli w omawianej sprawie, (2...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm., dalej: 'u.d.i.p.'). Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p. każda...

I OSK 3679/18 - Wyrok NSA z 2021-02-24

ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz u.i.d.p.r.z.p. wynika, że o nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym może nastąpić...
publicznego wskazanego w art. 4 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej do rozpoznawanej sprawy, ponieważ nieodpłatność za materiały znajdujące...

III SA/Lu 249/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-07-03

o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wynika, że nieodpłatny dostęp do danych...
wykonującą zadania publiczne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.) i wobec...

II SA/Ol 441/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-07-17

, że wbrew twierdzeniom strony skarżącej, w niniejszej sprawie nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a nie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 151 ustawy Prawo...

II SA/Ol 442/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-07-17

powierzonych Zakładowi. Ponadto zauważono, że zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w drodze...
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 tej ustawy, informację publiczną stanowi...

III SA/Kr 1242/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-25

). Stąd generalnie wyłącza się możliwość stosowania do danych zebranych w ewidencji gruntów i budynków ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
o dostępie do informacji publicznej do informacji oznaczających księgi wieczyste nieruchomości, stanowiących wszak element wchodzący w skład wypisu z ewidencji gruntów...

II SA/Bk 480/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-05

i formy załatwienia sprawy tj. art. 16 ust. 1, art. 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku...
rozpatrzeniu w trybie ustawy Pgik, a nie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zatem prawidłową formą rozstrzygnięcia było postanowienie. W zakresie w jakim ta ustawa...

II SA/Ol 49/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-03-27

. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), a potrzebę posiadanych informacji uzasadniła zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
wniosek o udostępnienie danych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zaś potrzebę posiadanych...

II SA/Wr 812/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-05

upoważniającą do pozyskania danych wnioskodawca wskazał ustawę o dostępie do informacji publicznej, zaś jako przeznaczenie dla udostępnienia danych wskazał sprawdzenie danych...
września 200lr. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. nr 112, poz. 1198), nie znajduje zastosowania w przypadku dostępu do danych osobowych zawartych...
1   Następne >   +2   +5   +10   31