Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

IV SAB/Gl 11/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-12

z dnia 8 września 2016 r., w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (obecnie tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, w skrócie...
: 'ustawa o dostępie do informacji publicznej'), w przedmiocie udostępnienia informacji dotyczącej samowoli budowlanej, tj. zmiany konstrukcji schodów do lokalu...

II SAB/Wa 521/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-05

2015 r. wskazał, że żądanie nie mieści się w pojęciu informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem organu żądanie dotyczy sprawy...
organu, do którego złożono wniosek na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy każda informacja...

I OSK 3017/15 - Wyrok NSA z 2017-08-29

publicznej w rozumieniu art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W skardze na bezczynność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wniesionej przez P.B....
, czy żądana przez skarżącego informacja (o toku sprawy) stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz...

IV SAB/Po 50/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-05

nanoszone są na sprawozdania zgodnie z wytycznymi obowiązującymi od dnia wejścia ustawy o dostępie do informacji publicznej,, 6. tutejszy organ sanitarny w przedmiocie...
wskazuje, iż w ugruntowanym orzecznictwie sądowym przyjmowano, iż w przypadku skargi na bezczynność organu, której przedmiotem jest dostęp do informacji publicznej należy...

II SAB/Wa 347/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-11

w [...] o udostępnienie mu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, danych w następującym zakresie:, 1. decyzji PINB...
. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) wynika, iż w zakresie dostępu do informacji publicznej...

IV SAB/Wr 235/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-12

, nie mają waloru informacji publicznej i tym samym nie są objęte zakresem przedmiotowym ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
do niego załączniki, będące wyłącznie materiałem urzędowym nie stanowią informacji publicznej i tym samym nie są objęte obowiązkiem udostępnienia na podstawie ustawy o dostępie...

II SA/Wa 1835/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-08

z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z 4 sierpnia 2016 r. S. J.zwrócił się do Powiatowego...
Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...], w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, o umożliwienie dostępu (wglądu i skopiowania) do akt sprawy prowadzonej przez pytany...

II SAB/Kr 215/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-15

żądanych danych. W uzasadnieniu skarżąca wskazała, że pismem z dnia 22 kwietnia 2022 r. złożyła w trybie dostępu do informacji publicznej wniosek o przesłanie kopii...
udostępnione. Organ stwierdził, że ekspertyza - opinia techniczna nie stanowi informacji publicznej o jakiej mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Stosownie...

II SAB/Wa 26/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-20

się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...], w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
informacji, o której mowa w art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej i zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy, powinna być udostępniona...

II SAB/Wa 772/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-11

się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902 - dalej także: 'u.d.i.p.'), zwrócił...
roku o dostępie do informacji publicznej poprzez naruszenie terminu załatwienia sprawy., W uzasadnieniu skargi strona skarżąca zauważyła na wstępie, że niewątpliwie Powiatowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100