Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

IV SAB/Wr 969/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-03-09

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm., dalej: u.d.i.p.), poprzez nieudostępnienie objętych wnioskiem...
do informacji publicznej precyzyjnie wskazywał na żądane dokumenty. Skarżąca podała precyzyjnie jakich danych się domaga - odnosząc je do konkretnej umowy. Strona nie ma dostępu...

II SAB/Wa 244/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-21

. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902 - dalej także: 'u.d.i.p.') w zakresie, w jakim przepis ten stanowi o tym, że informacja...
ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tej sytuacji, organ uznał więc, iż żądanie przez skarżącego udostępnienia projektu organizacji ruchu na węźle [...] w ciągu...

IV SAB/Wr 136/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-03

na konieczność przeprowadzenia analizy , czy wnioskowane dokumenty objęte są zakresem rzeczowym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Kolejnym...
publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie organ poinformował wnioskodawcę , że udostępnieniu...

II SAB/Wa 108/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-24

także: skarżący) złożył na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330. ze zm.) do Generalnego Dyrektora...
) realizujący umowę, będącą przedmiotem wniosku, nie może zwrócić się do GDDKiA o informację w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W dniu [...] stycznia 2019 r...

I OSK 2218/16 - Wyrok NSA z 2017-04-27

przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnioskiem z dnia 7 kwietnia 2014 r. zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział...
oraz naruszenie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji., Generalna Dyrekcja Dróg...

II SAB/Wa 664/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-05

. odpowiedział skarżącej spółce, że pkt 1 wniosku nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zaś co do pkt 2 wniosku wskazał...
lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących...

VIII SAB/Wa 4/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-05

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę. Pismem z [...] października 2020 r. W. C. (dalej: skarżący) zwrócił...
się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....

II SAB/Wa 941/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-14

dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2015 r. 1. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w [...] do rozpoznania...
niniejszej, z uwagi na przedmiot zaskarżenia, należy mieć na względzie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, która kształtuje prawo do informacji publicznej...

II SAB/Wa 430/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-25

i Autostrad po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2020 r. sygn. akt II SA/Wa 1544/19 w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1...
z dnia 22 stycznia 2020 r., sygn. akt II SA/Wa 1544/19, w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., Skarga została złożona w następującym stanie faktycznym i prawnym...

VIII SAB/Wa 29/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-16

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę Pismem z 19 lipca 2019 r. (data wpływu do Generalnej...
. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p.) przez nieudostępnienie informacji publicznej bądź brak...
1   Następne >   +2   +5   7