Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

I OSK 1281/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

. o dostępie do informacji publicznej informacją publiczną. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Irena Kamińska (spr.), Sędzia NSA...
. o dostępie do informacji publicznej., Wnosiła o:, 1) zobowiązanie strony przeciwnej do wykonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z jej wnioskiem...

I OSK 1139/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

podstaw w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm., dalej jako u.d.i.p.)., Pismem z dnia 13...
14 dni począwszy od dnia złożenia wniosku, jak stanowi o tym art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U....

II SAB/Sz 68/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-09

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. W dniu [...] r. K. G. drogą mailową, powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
szczególne względem regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej., K. G. pismem z dnia 1 czerwca 2017 r. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie...

I OSK 3149/18 - Wyrok NSA z 2019-06-07

ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż przepis ten może mieć zastosowanie tylko w wypadku odmowy udostępnienia informacji, a nie w przypadku jej udzielenia...
publicznych. Wydanie decyzji odmownej na podstawie przepisu art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej byłoby konieczne tylko w przypadku gdyby istota żądanej informacji...

I OSK 449/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem strony skarżącej żądane dokumenty stanowią bezsprzecznie informację publiczną., W odpowiedzi na skargę Dziekan...
, nie mieszczą się w pojęciu informacji 'o sprawie publicznej', o której mowa w cytowanym wyżej art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Sz 110/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-27

ograniczenia w dostępie do informacji publicznej, co oznacza, że obywatele mają dostęp do informacji publicznej na każdym etapie, również przed zatwierdzeniem protokołu...
przed zatwierdzeniem jest dokumentem w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, zawierającym informację publiczną ('dane publiczne')., Skarżąca wniosła...

II SAB/Sz 42/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-11

informacji publicznej, która może podlegać udostępnieniu w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podkreślono jednocześnie, że przewidywany termin...
oddzielnej decyzji na podstawie art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ przepis ten może mieć zastosowanie tylko w wypadku odmowy udostępnienia...

I OSK 2944/16 - Wyrok NSA z 2018-10-23

i stwierdził, że wnioskowane informacje nie są informacją publiczną, a tym samym obowiązki nałożone na organ ustawą o dostępie do informacji publicznej...
I instancji wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm., dalej u.d.i.p...

II SO/Sz 9/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-24

, drugi zaś do przesłania żądanej informacji pocztą) organ w żaden sposób nie rozpoznał wniosku z dnia [...] r. o dostęp do informacji publicznej, to jest nie udostępnił...
żądanej informacji ani też nie wydał decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej. W ocenie skarżącego, wobec uznania przez organ, że ma do czynienia z różnymi...

II SAB/Wa 533/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-15

. Z. wnioskiem z dnia [...] listopada 2015 r. wystąpił do Rektora [...] w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o przesłanie pocztą i na adres e-mail: listy...
o dostępie do informacji publicznej, poprzez ich niezastosowanie, a w konsekwencji nieudostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem w przewidzianym ustawowo terminie...
1   Następne >   +2   4