Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

II SAB/Ol 86/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-16

A na bezczynność organu w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w związku z nieudostępnieniem informacji publicznej, o którą skarżący wnosił za pośrednictwem maila...
. o dostępie do informacji publicznej. Wniósł o zobowiązanie organu do dokonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z treścią maila z dnia 30...

I OSK 447/15 - Postanowienie NSA z 2016-10-21

przez osobę anonimową i przesłany pocztą elektroniczną. Nadto prawo dostępu do informacji publicznej, jakiego domaga się autor e-maila, podlega ograniczeniu z uwagi...
na prywatność skarżących oraz adwokatów, których skarga dotyczy, co wynika wprost z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Pismem z dnia 14 lipca 2014 r...

III OSK 1076/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

określa inny niż u.d.i.p. tryb dostępu do informacji publicznej. W ocenie Sądu, tak nie jest, albowiem zgodnie z art. 95b ustawy Prawo o adwokaturze, Ministrowi...
realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej., Odnosząc się natomiast do 'odwołania' organu do treści art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze (adwokat...

II SAB/Kr 137/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-24

poprzez błędne zastosowanie, polegające na nieudostępnieniu informacji publicznej na wniosek,, - art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji...
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, co nie wymaga stwierdzenia w formie decyzji administracyjnej. Zgodnie z jednolitym orzecznictwem sądów administracyjnych...

II SAB/Bd 22/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-13

sprawy stroną postępowania mogłaby być wyłącznie okręgowa rada adwokacka., Należy ponadto zwrócić uwagę, że na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej...
. Zatem stwierdzić należy, że na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, niniejszą skargę skierowano przeciwko podmiotowi, który nie mieści się w zakresie...

II SAB/Lu 175/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-22

, że na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej zwaną 'u.d.i.p.'), informacje...
. nie załatwiła w sposób wymagany w przepisach., Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje powołana wyżej ustawa z dnia [...] września 2001 r. o dostępie...

II SAB/Lu 39/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-10-16

niejawnym sprawy ze skargi D. W. na bezczynność Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę...

I OSK 447/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Rady Adwokackiej we Wrocławiu do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 7 stycznia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt wraz...
r., sygn. akt IV SAB/Wr 192/14 w sprawie ze skargi B. B. na bezczynność Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w przedmiocie udostępnienia informacji...

I OSK 1644/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-01

zobowiązanego na wniosek strony złożony w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Z jego treści wynika wprost, że adresat wniosku...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm., dalej jako 'u.d.i.p.')., Stosownie do art. 16 ust. 1 u.d.i.p....

IV SAB/Gl 32/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-30

w internetowej bazie orzeczeń sądów administracyjnych - 'CBO')., Należy ponadto zwrócić uwagę, że na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej do udzielenia informacji...
. nie posiada zdolności sądowej, jak również nie należy do kręgu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia żądanej informacji publicznej na gruncie ustawy o dostępie...
1   Następne >   2