Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SA/Wa 1344/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-15

. informacji publicznej przetworzonej., W podstawie prawnej decyzji wskazano art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
w ocenie Dyrektor Generalny SW zakwalifikowania żądanej informacji do kategorii przetworzonej informacji publicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie...

II SA/Ol 967/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-08

służbę w Zakładzie Karnym. Organ I instancji uznał, że w świetle art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej żądana informacja jest informacją publiczną i w dniu 22...
Zewnętrznym odmówiono udostępnienia żądanych danych. Organ wskazał, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej...

II SAB/Sz 151/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-05

się do dyrektora Zakładu Karnego w G., w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, o udostępnienie mu akt osobopoznawczych, tj. akt A.B.C, z którymi, jako strona...
. 1, art. 6 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 poz. 782), poprzez nieudzielenie...

IV SAB/Wr 202/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-18

, że w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacje, których skarżący się domaga, nie są objęte obowiązkiem ich udzielenia. Powyższe pismo zostało doręczone...
ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organ zobowiązany był w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o udzielenie informacji...

I OSK 2957/17 - Wyrok NSA z 2018-06-22

faktycznych i prawnych sprawy:, R.P. pismem z dnia 3 lipca 2016 r. zwrócił się do Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o:, 1...
o dostępie do informacji publicznej polegającą na uznaniu, że w odniesieniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej wyłączone jest stosowanie przepisów k.p.a. i organ...

II SAB/Wa 343/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-14

Służby Więziennej w [...], w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), dalej: u.d.i.p....
konstytucyjnym, a zatem przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej powinny być interpretowane w taki sposób, aby zagwarantować obywatelom i innym podmiotom...

I OSK 277/18 - Wyrok NSA z 2018-06-22

swoje żądanie o ustawę o dostępie do informacji publicznej, R.P. zwrócił się do Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie o podanie danych osobowych funkcjonariuszy Zakładu...
przez błędną wykładnię art. 2 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej polegającą na uznaniu, że udzielenie informacji...

II SAB/Sz 53/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-31

. o udostępnienie informacji publicznej i podniósł, że w jego ocenie, organ naruszył przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie udzielając odpowiedzi...
), na co wskazał sam Skarżący. Argumentował, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 - j.t....

II SA/Wa 501/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-13

k.p.a. w zw. z art. 16 ust. 2 pkt 2) i art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.), w dniu...
ważnego interesu gospodarczego i ekonomicznego Skarbu Państwa (art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Organ pierwszej instancji podał...

II SAB/Wa 947/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-02

Więziennej, w oparciu o art. 37 ust. 1 i art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 i art. 4 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
, o udostępnienia mu wszystkich informacji publicznych udostępnionych w Biuletynach Informacji Publicznej opublikowanych na stronach internetowych poprzez umożliwienie dostępu...
1   Następne >   +2   +5   +10   25