Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego X

II SAB/Wa 121/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-20

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw...
) tytułem zwrotu kosztów postępowania. W. P. w dniu 18 marca 2005 r., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Łd 71/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-06

ograniczenie tego prawa;, - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782 ze zm., dalej jako: u.d.i.p....
(zob. I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016, s. 80-81)., Powyższy pogląd znajduje odbicie...

II SAB/Bk 26/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-04-20

W odniesieniu do udostępniania informacji publicznej na wniosek (art. 10 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) pan W. P. wystąpił do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego o udostępnienie informacji publicznej...