Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

III OSK 1177/22 - Wyrok NSA z 2023-09-22

poczty e-mail, skarżący zwrócił się do organu, powołując się na art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, o przesłanie w formie...
art. 64 § 2 w związku z art. 63 § 1-3a k.p.a. oraz art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych wniosku...

I OSK 2022/14 - Wyrok NSA z 2015-10-16

ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwróciła się do Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy o przekazanie w terminie 7 dni pełnej treści wniosku...
publicznej, w rozumieniu art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) i z tego względu...

IV SAB/Wr 11/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-08

. A. z siedzibą w L. powołując się na przepis art.61 Konstytucji R.P. oraz art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwróciła się do Dyrektora D. Wojewódzkiego...
, w rozumieniu art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) i z tego względu...

II SAB/Rz 70/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-09-10

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w [...] naruszenie art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
przez ustawodawcę o dostępie o informacji publicznej i nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu tej ustawy, dlatego też brak jest przesłanek do przyjęcia bezczynności Dyrektora...

I OSK 56/16 - Wyrok NSA z 2017-11-16

nie jest wiedzą objętą przez ustawodawcę o dostępie o informacji publicznej i nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu tej ustawy, dlatego też brak jest przesłanek...
udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U., Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., Sąd pierwszej instancji przyjął, że kluczowe...

II SA/Rz 602/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-09-07

przedstawiane przez wnioskodawców nie podlegają udostępnieniu przez właściwą instytucję w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
decyzją administracyjną., Organ wskazał, że z treści art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176...

II SAB/Wa 110/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-03

w ramach konkursu wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W skardze...
mogą mu być przesłane na adres jego poczty elektronicznej. Wniosek o udzielenie informacji publicznej skarżący złożył w dniu [...] maja 2008 r. Organ na gruncie ustawy o dostępie...

IV SA/Wr 227/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-08

się na przepis art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112 poz...
od wykonania wyroku sądowego w wyznaczonym terminie stanowi naruszenie podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego. Celem ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Ol 14/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-22

w/w ustawy. Z art. 13 ust. 1 u.d.i.p. wynika, że sprawy dostępu do informacji publicznej są załatwiane w krótkim terminie - co do zasady czternastodniowym - w formie czynności...
i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa (zob. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002, s. 28-29). Doktryna...

II SAB/Ol 1/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-10

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, dalej: u.d.i.p ) przez nierozpoznanie wniosku w wymaganym prawem terminie wniósł...
pod kątem przesłanek ograniczających prawo dostępu do informacji publicznej, wymagało to podjęcia dalszych niezbędnym czynności, w szczególności zaś ustalenia objętości...
1   Następne >   +2   +5   8