Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

II SAB/Bd 42/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-04

zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej, lecz należy je oceniać na gruncie przepisów ustawy o służbie cywilnej i kodeksu pracy. Zdaniem Dyrektora UKS zastosowanie...
ust 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit d) i e), art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Op 593/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-19

. 2 ust. 1, art. 4 ust. 5 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, żądając udzielenia odpowiedzi na pytania:, 1...
stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym...

VIII SAB/Wa 55/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-09

' Pracowników [...] w [...] na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia...
, art. 6 ust. 1 pkt 3) i 4), art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2015. 2058...

I OSK 951/08 - Wyrok NSA z 2008-10-30

Prawo dostępu do informacji publicznej oznacza dostęp do informacji już istniejącej, będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego i nie może być utożsamiane z prawem...
do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie wniosek o udostępnienie, w trybie art. 2 i 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Go 53/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-20

nieujawnionych. Powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) L.N. wniósł o poinformowanie...
o rezultatach podjętych działań., Pismem z dnia [...] lipca 2012r. L.N., wskazując na przepis art. 6 ust. 1 pkt 3d ustawy o dostępie do informacji publicznej, wniósł...

I OSK 2033/12 - Wyrok NSA z 2012-12-14

ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Strona...
w rozumieniu ustawy i powinny być udostępnione przez organ zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Urzędu Kontroli...

II SAB/Kr 122/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-25

wnioskowanej informacji. Postępowanie dotyczące dostępu do informacji publicznej jest szczególnym postępowaniem administracyjnym, w zasadzie nie regulowanym K.p.a....
o dostępie do informacji publicznej, zarzucając temu organowi dokonanie błędnej wykładni art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy., W uzasadnieniu skargi podniesiono...

VIII SAB/Wa 13/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-11

Międzyzakładowej NSZZ 'Solidarność' [...] na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Dyrektora Urzędu...
) z wnioskiem o przekazanie w trybie przepisów ustawy z 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zmianami - dalej u.d.i.p....

II SAB/Kr 191/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-25

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Strona skarżąca domagała się zobowiązania Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie do udzielenia...
. Zdaniem strony skarżącej wnioskowane informacjeinformacją publiczną w rozumieniu ustawy i powinny być udostępnione przez organ zgodnie z przepisami ustawy o dostępie...

I OSK 2115/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

. art. 141 § 4 p.p.s.a. polegające na niedostatecznym wyjaśnieniu na gruncie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, dlaczego strona skarżąca...
anonimowo., W skardze kasacyjnej zarzucono również naruszenie przepisów prawa materialnego, to jest:, 1. art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez...
1   Następne >   +2   6