Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

II SA/Sz 1158/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-22

. 17 ust. 1 oraz w zw. z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku...
r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Dodatkowo odmowa udostępnienia treści skarg jest uzasadniona treścią art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Lu 638/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-25

za dostęp do informacji publicznej, nałożenie opłaty za dostęp do informacji publicznej w rażąco wygórowanej kwocie, nie odpowiadającej rzeczywistym, konkretnym poniesionym...
kosztom, co stanowi faktyczne i rażące ograniczenie prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej;, 2) naruszenie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r...

II SAB/Wa 222/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-10

Szpitala Klinicznego [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Szpitala Klinicznego [...] do rozpatrzenia wniosku skarżącego Biura...
Klinicznego [...] w W. - w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

III SAB/Gl 15/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-15

podniósł, że żądanie wywodzi z ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm., dalej: ustawa...
dotyczy, jako strona postępowania, nie może tym samym w trybie dostępu do informacji publicznej uzyskać informacji w tej sprawie, z uwagi na jej indywidulany charakter...

VIII SAB/Wa 62/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

[...] Publicznego Centralnego [...] [...] W. U. M. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora [...] Publicznego Centralnego...
domagał się od organu w trybie dostępu do informacji publicznej udzielenia odpowiedzi:, 'Ilu Potencjalnych Dawców [...] Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala K...

III SA/Gl 888/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-11

r., poz. 2096, w skrócie kpa) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330, w skrócie udip)., Powyższe...
wnioskodawcę, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej w stosunku do jego osoby. Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie mają bowiem zastosowania...

II SA/Łd 23/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-20

prawa do informacji publicznej, poprzez nieprawidłowe nałożenie opłaty za dostęp do informacji publicznej, stanowiące faktyczne ograniczenie tego prawa;, 2. art. 7 ust...
. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1429 ze zm., dalej jako: 'u.d.i.p.') w zakresie, w jakim...

II SA/Sz 835/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-06

. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176; dalej: 'u.d.i.p.'), wniosła o udostępnienia kopii...
na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, jako że jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, pomimo że ustalenie takie - ograniczające...

II SA/Wa 251/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), odmówi udostępnienia informacji dotyczących imienia i nazwiska, numeru PESEL, miejsca zamieszkania, nr dyplomu...
. Spółka wyjaśniła, że decyzja taka została podjęta na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym prawo do informacji publicznej...

II SAB/Wa 715/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-17

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie ograniczenia dostępu do informacji;, art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
, iż informacje o wynagrodzeniu pracownika są tajne i podlegają odmowie ujawnienia na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dodatkowo, Szpital podnosi...
1   Następne >   +2   +5   +10   21