Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

II SA/Po 408/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-14

. (dalej jako: Dyrektor), w przedmiocie wyznaczenia opłaty w dostępie do informacji publicznej. Zaskarżonemu aktowi zarzucono naruszenie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1...
oraz art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.)., W uzasadnieniu skargi...

IV SAB/Po 26/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-19

w trybie dostępu do informacji publicznej informacji o jednej z nauczycielek - A. K.., Pismem z dnia [...] lutego 2016 r. J. N. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
rzeczywiście stanowić dane podlegające udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Na rozprawie w dniu 19 maja 2016 r. pełnomocnik organu podtrzymał...

IV SAB/Gl 30/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-02

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz art. 61 Konstytucji RP., W odpowiedzi na powyższe, Dyrektor Szkoły Podstawowej...
ust. 1 i ust. 2, art. 16 ust. 1 o dostępie do informacji publicznej, poprzez nieudzielenie informacji zgodnie z wnioskiem. Wniósł o zobowiązanie organu do udzielenia...

I OSK 2894/15 - Wyrok NSA z 2017-06-27

wskazał przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz art. 61 Konstytucji RP., W odpowiedzi, Dyrektor Szkoły...
. naruszenie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 16 ust. 1 o dostępie do informacji publicznej, poprzez nieudzielenie informacji zgodnie z wnioskiem. Wniósł o zobowiązanie organu...

IV SAB/Po 30/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-19

im. [...] w C. z wniosek o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej informacji o okolicznościach zorganizowania spotkania rodziców klasy 2 c z Wójtem Gminy...
administracyjnej, ponieważ zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058), przepisy Kodeksu...

II SAB/Wa 651/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-21

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), poprzez niezałatwienie sprawy w terminie, skarżący wniósł o zobowiązanie Dyrektora Zespołu Szkół...
Dyrektor Zespołu Szkół wniósł o jej oddalenie. W ocenie organu skarga nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

IV SAB/Wr 197/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-27

oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058)., Jednocześnie zwróciła się w treści...
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) przez nieudzielenie informacji publicznej, a następnie...

II SAB/Wa 558/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

pkt 5 oraz art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Strona wskazała, że pismem z dnia [...] września 2016 r. sygn. [...], Dyrektor Szkoły odmówiła wydania...
kopii protokołów, powołując się na art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 43 ustawy o systemie oświaty, a także § 15 Regulaminu Działalności Rady...

II SA/Ke 272/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-11

. 10 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. Nr 112, poz. 1198), zwróciła się do Dyrektora...
. 3. ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej istnieje wówczas, gdy uzyskanie określonych informacji mogłoby mieć znaczenie z punktu widzenia...

II SAB/Wa 603/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

im. [...] w T. o udostępnienie, na podstawie art. 6 ust. 1 p. 3f ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), kopii księgi zastępstw...
do informacji publicznej, poprzez nieuprawnione ograniczenie tego prawa,, - art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
1   Następne >   +2   +5   +10   57