Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

II SAB/Łd 220/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-22

zgodnie ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej]., W ocenie...
, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarga D. G., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą A, wpłynęła do organu 9 listopada 2021 r...

II SAB/Ke 6/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-03-20

, w piśmie z dnia 11 grudnia 2018 r., odmówił żądanej informacji stwierdzając, że wniosek stanowi nadużycie prawa do dostępu do informacji publicznej., Skarżąca powołała...
się na art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka (...) i art. 61 Konstytucji RP, gwarantujące prawo dostępu do informacji publicznej. Wskazała na wyrok Trybunału...

I OSK 520/17 - Wyrok NSA z 2019-02-22

ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - poprzez przyjęcie, że przedmiotem złożonego wniosku nie było udostępnienie informacji publicznej;, - art. 13 ust. 1...
ustawy o dostępie do informacji publicznej - poprzez nieudostępnienie informacji publicznej w ustawowym terminie., Uzasadniając podniesione zarzuty, skarżąca wskazała...

II SAB/Bd 66/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-26

ustawy o dostępie do informacji publicznej, zachowując termin 14 - dniowy na odpowiedź. Tym samym nie doszło do naruszenia wskazanych przez skarżącego przepisów. Urząd...
informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. D.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm., dalej powoływanej jako 'udup...

IV SAB/Wr 305/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-17

epidemii Covid-19 na trudności związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Biorąc to pod uwagę, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, skarżący...
ustawy - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej w żadnym wypadku literalnie...

IV SAB/Wr 99/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-25

błędne przyjęcie, że przedmiotem złożonego wniosku nie było udostępnienie informacji publicznej;, - art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
ustalenie, czy dotyczy ona spraw publicznych. Podział dokumentów ze względu na stadium ich powstania nie ma znaczenia na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

IV SAB/Wr 142/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-14

. - o dostępie do informacji publicznej organ nie rozpoznał wniosku skarżącego., Stwierdził też, że wnioskowana informacja jest informacją publiczną określoną w art. 1 ust. 1...
jest prawo do informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Powyższa ustawa...

III SAB/Gl 144/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-20

, że skarga na bezczynność w sprawie dostępu do informacji publicznej może być wniesiona do sądu administracyjnego bez wezwania do usunięcia prawa (wyrok NSA z 21 lipca 2011 r...
za dopuszczalną., Przepisami prawa materialnego, mającego zastosowanie w rozpatrywanej sprawie jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn...

III SAB/Gl 108/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-15

wystąpiła do Powiatowego Urzędu Pracy w D.(dalej: organ) o udzielenie na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej następujących informacji:, 1. Ile...
. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.), wniósł o:, 1. zobowiązanie organu do rozpoznania wniosku z 29 maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej,, 2...

II SAB/Bk 73/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-07-31

o dostępie do informacji publicznej, wniosku skarżącego 'J. S. z dnia [...] kwietnia 2020 roku - w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi; 2. Stwierdza, że organ...
i art. 4 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazując na powyższe naruszenia skarżący...
1   Następne >   +2   +5   7