Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow X

I OSK 2842/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

. 1 i art. 17 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018, poz. 1330 ze zm.) dalej zwanej 'u.d.i.p.'. W uzasadnieniu wskazano...
art. 5 ust. 2 u.d.i.p., Ustawodawca w ustawie o dostępie do informacji publicznej nie zdefiniował pojęcia osoby pełniącej funkcje publiczne. W orzecznictwie sądów...

II SAB/Ol 145/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-14

ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.), dalej: 'u.d.i.p.'., zatem jest zobowiązane do udzielania...
w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.), dalej: 'u.d.i.p.'. Ustawa ta reguluje zarówno zakres...

II SAB/Kr 11/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-14

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku oraz zasądzenia kosztów postępowania według norm...
w O., czyli podmiotu, który zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z pózn. zm...

II SAB/Kr 100/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-21

odpowiedź na przedmiotowy wniosek., Należy zauważyć, że zgodnie z art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie...
informacji publicznej I. stwierdza, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w N. S. dopuściło się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, II. umarza...

I OZ 731/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-12

z dnia 11 marca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia oddalić zażalenie Zarządzeniem z dnia 28 lutego 2017 r., II SAB/Rz 18/17 (dalej zarządzenie z 28...
w zakresie udzielenia informacji publicznej, dotyczące odpowiednio wniosków z dnia: 15 lutego 2016 r. (sprecyzowanego dnia 23 lutego 2016 r.); 11 marca 2016 r. i 6 października...

I OZ 732/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-12

z dnia 6 października 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia oddalić zażalenie Zarządzeniem z dnia 28 lutego 2017 r., II SAB/Rz 19/17 (dalej zarządzenie...
na bezczynność w zakresie udzielenia informacji publicznej, dotyczące odpowiednio wniosków z dnia: 15 lutego 2016 r. (sprecyzowanego dnia 23 lutego 2016 r.), 11 marca 2016 r. i 6...

IV SA/Po 696/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-12-20

tej wstępnej kwalifikacji i zawierający wskazanie, że wstępna kwalifikacja jest negatywna. Wyjaśniono, że informacja o wynikach wstępnej kwalifikacji została odebrana...
działalności administracji publicznej., Przedmiotem kontroli Sądu w niniejszym postępowaniu jest czynność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w P z 31.08.2023 r...