Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

II SA/Po 59/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-22

we [...] poniósł dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia informacji. W związku z tym na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity...
, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do uzyskania informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej...

II SA/Po 79/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-04

decyzji administracyjnej tylko wtedy, gdy chodzi o informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem Dyrektora wniosek D. C...
wnioskodawcy odwołanie w trybie art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W skardze...

II SA/Po 485/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-05

.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do Informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) utrzymał w mocy decyzję...
do informacji publicznej. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powołanym w uzasadnieniach decyzji organów obu instancji, prawo...

II SA/Po 76/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-07

, pismem z dnia [...] września 2018 r., wezwano skarżącego, zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016...
przetworzonej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, dla jej uzyskania powinien wykazać nie tylko, że jest ona ważna dla dużego kręgu...

IV SA/Po 599/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-12

Więziennej z dnia [...] czerwca 2021 r. Nr [...] na podstawie art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) utrzymano...
publicznego do jej uzyskania. Takie działanie ma swoje oparcie w treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W zakresie określenia definicji istotnego...

II SA/Po 292/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-03-17

Wnioskodawca wskazał, że żądanie wywodzi na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi, pismem z dnia [...] grudnia 2019 r. znak...
w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Organ poinformował ponadto wnioskodawcę, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem ustawa...

II SA/Po 486/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-06

. Takie działanie ma swoje oparcie w treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem organu odwoławczego, słusznie...
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.), poprzez uznanie, że informacje, o których udostępnienie wnioskował...

II SA/Po 211/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-05

z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do Informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) utrzymał w mocy decyzję nr [...] Dyrektora...
zakupu'., Podstawę materialnoprawną kwestionowanych w sprawie decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art...

IV SA/Po 595/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-20

ma swoje oparcie w treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Skoro wnioskodawca nie wykazał, że uzyskanie żądanej informacji publicznej...
publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych...

II SAB/Ol 45/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-12

wpływu przedmiotowego wniosku. Skarżący wniósł o udzielenie w/w informacji w trybie dostępu do informacji publicznej., W dniu 19 maja 2020 r. organ udzielił skarżącemu...
, iż wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., W piśmie (zatytułowanym...
1   Następne >   +2   +5   11