Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych X

I OSK 703/15 - Wyrok NSA z 2016-12-09

przetworzonej., Kolejnym pismem z dnia 21 października 2014 r. poinformowano S. Z., że żądane przez niego informacjeinformacjami publicznymi w rozumieniu ustawy o dostępie...
do informacji publicznej, jednak przepisy odrębne określają odmienne zasady i tryb dostępu do nich. Brak jest podstaw do żądania wnioskowanej informacji, w postaci operatów...

II SAB/Sz 145/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-08

publicznymi w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, jednak przepisy odrębne określają odmienne zasady i tryb dostępu do nich. Brak jest podstaw do żądania...
wnioskowanej informacji, w postaci operatów szacunkowych, na zasadach przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, gdyż zasady udostępniania ww...

II SA/Go 675/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-05

ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ) w zw. z art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...
roku o dostępie o informacji publicznej oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości...

II SAB/Bd 49/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-02

, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie, poprzez informację publiczną należy rozumieć każdą informację o sprawach publicznych. Prawo dostępu to takowej informacji...
, że otrzymane z Agencji pismo nie stanowi odmowy udostępnienia informacji publicznej, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie, albowiem zgodnie z tym przepisem powinna...

II SA/Go 341/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-13

ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn, Dz. U. z 2015 r. poz. 2058; dalej u.d.i.p.) decyzją z dnia...
2015 r. złożonego w oparciu o przepisy powołanej wyżej ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta służy realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do uzyskania...

I OSK 1766/12 - Wyrok NSA z 2012-10-25

ustawy o dostępie do informacji publicznej, D. O. wystąpił do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu o udzielenie informacji dotyczących: 1) numerów działek...
w zakresie tych informacji, których nie posiada. Przypomniał, że stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, żądanej informacji należało...

II SA/Go 304/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-07

. Wnioskiem z [...] lutego 2014 r. powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782, obecnie Dz.U. z 2016r...
[...] na decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę...

II SAB/Ol 12/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-30

, które są dysponentami wiedzy o sprawach publicznych regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) zwanej dalej...
w rozumieniu art. 3 § 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi., W ustawie o dostępie do informacji publicznej ustawodawca uregulował głównie tryb...

II SA/Go 304/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-01

informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt II SA/Go 304/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp...
udostępnienia informacji publicznej., Pismem z dnia [...] października 2017 r. skarżące Stowarzyszenie, reprezentowane przez pełnomocnika, wniosło skargę kasacyjną od powyższego...

II SAB/Ol 179/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

2001r. o dostępie do informacji publicznej., Następnie pismem z dnia 26 listopada 2014r. Przedsiębiorstwo A wywiodło skargę na bezczynność w przedmiocie udostępnienia...
Rolnych w A zarzucono naruszenie art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej polegające na nieudzieleniu informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem...
1   Następne >   2