Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

II SAB/Wa 437/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-21

[...] z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę z dnia 28 listopada 2011 r. organ wniósł...
[...] października 2011 r. znak: [...] o odmowie udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 9 listopada 2011 r. G. P. skierował...

II SAB/Ol 166/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-11

ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, dalej: u.d.i.p ), w skład którego, co oczywiste...
udostępnienia informacji publicznej zostały w sprawie spełnione - w sprawach dostępu do informacji publicznej zakres przedmiotowy wyznacza pojęcie informacji publicznej (art. 1 ust...

IV SAB/Gl 147/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-06

. o dostępie do informacji publicznej, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na Oddział Regionalny KRUS w C., w związku z odmową wydania...
się na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prośbę swą ponowił w piśmie z dnia 22 października 2012 r. Ostatecznie otrzymał przesyłkę z pismem KRUS...

II SAB/Wa 417/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-05

na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zażądał od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w O. pilnego wydania mu odpisu protokołów...
. W odpowiedzi podkreślono, iż żądane we wniosku z dnia 1 września 2011 r. dane nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SAB/Wa 458/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-15

nr [...] z [...] października 2011 r., na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1, art. 14 ust. 2 i art. 16 ust. 1, ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmówił udostępnienia...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy...

II SAB/Bd 25/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-08-10

, przewidziany w ustawie., Jak wynika z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) decyzja w postępowaniu...
niejawnym sprawy ze skargi W. K. na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w B. w przedmiocie informacji publicznej...

II SAB/Wa 417/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-13

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 września 2011 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia 1. zwolnić...
W. S. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla W. S. radcę prawnego. Na podstawie informacji przedstawionych przez W. S., w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa...