Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SA/Wa 1684/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-04

ust. 2 i art. 17 w związku z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm. - dalej...
przekazania informacji dotyczących pracowników, którzy nie pełnią funkcji publicznych, następuje na podstawie art. 5 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Organ...

I OSK 609/12 - Wyrok NSA z 2012-06-14

Rolnictwa w Białymstoku o udostępnienie jej w ramach dostępu do informacji publicznej kserokopii decyzji o przyznaniu A. H. dotacji z funduszy unijnych na dofinansowanie...
udostępnienia informacji publicznej, o której mowa w art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie bowiem z w/w przepisem 'informacją publiczną' jest informacja...

IV SAB/Gl 162/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-15

Regionalny Biuro w B. - w trybie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - o udostępnienie informacji z Systemu Identyfikacji i Rejestracji...
informacjami prywatnymi właściciela zwierząt i jako takie nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej., Pismem z dnia 22...

II SAB/Łd 179/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-17

. jest wnioskiem złożonym w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 -dalej jako 'u.d.i.p.'), czy też wnioskiem...
przez podmiot zobowiązany do działania unormowanego przepisami ustawy z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Bezczynność organu w sytuacji określonej przepisami...

II SA/Wa 96/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-22

w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Pismem z dnia [...] grudnia 2011 r. Prezes Agencji udzielił wnioskodawczyni odpowiedzi., W dniu [...] grudnia 2011 r. B...
prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a., Stosownie zaś do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SAB/Bk 81/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-12-19

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902, dalej: 'u.i.p.') nie znajdują zastosowania w przypadku wniosków o udostępnienie informacji...
z dnia 1 sierpnia 2023 r. wnioskodawca podał podstawę prawną, tj. przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej., 5. W odpowiedzi, pismem z dnia 21 sierpnia 2023r...

III SAB/Gl 68/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-27

przez nieprzestrzeganie obowiązującego prawa,, 3. art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej polegającej na nieudostępnieniu żądanej informacji publicznej pomimo istnienia...
: M. G. i R. S. złożyła 4 wnioski o udostępnienie danych w trybie dostępu do informacji publicznej, począwszy od:, 1. wniosek z [...] r. o wskazanie podmiotów...

II SAB/Ke 29/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-21

na nieudostępnieniu informacji publicznej, zarzucając organowi naruszenie art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie...
publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych...

II SAB/Bk 56/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-16

nie dotyczy udostępnienia informacji publicznej, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm...
WSA w Białymstoku zobowiązał Dyrektora Oddziału do załatwienia w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt...

III SAB/Po 29/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-01-04

zagadnienia metryki akt., W ocenie Sądu nieuprawnione jest też powołanie się przez skarżącego na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej i na ich kanwie próba...
). Sąd jednocześnie nie odbiera stronie prawa do zwrócenia się w trybie dostępu do informacji publicznej z żądaniem udostępnienia dokumentów, nie przesądzając wyniku takiej...
1   Następne >   +2   +5   +10   68