Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SAB/Gl 102/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-06

. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm., dalej: ustawa lub u.d.i.p.)., W odpowiedzi na wniosek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy...
nie mieszczą się w pojęciu objętym ustawą o dostępie do informacji publicznej., Pismem z dnia 16 stycznia 2017 r. wnioskodawca wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

IV SA/Wr 372/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-12-03

r. o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w przepisach. W powyższym przypadku prawo do informacji...
stanowiska i związanych z nim dochodów, a nie działa w szeroko ujmowanym dbaniu o dobro publiczne. Celem ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest zaspokajanie...

IV SAB/Gl 217/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-12

06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm., dalej: ustawa lub u.d.i.p.). Podniósł w niej, że wnioskiem...
decyzji odmownej zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czym naruszył 14 dniowy termin określony w jej art. 13 ust. 1., Jednocześnie autor skargi...

II SAB/Kr 83/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-08-24

listopada 2016 r, złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej skargę oddala W dniu 8 marca 2017 r. E. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
. jako Dyrektor OPS w O. zna ustawę o dostępie do informacji publicznej?, 2. Czy ww. zna prawo konstytucyjne?, 3. Czy ww. przestrzega jako Dyrektor OPS w O. prawa...

II SAB/Ke 71/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-02-06

publicznej przetworzonej oraz poinformował organ, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje rygoru pozostawienia wniosku bez rozpoznania., Strona szczegółowo...
to, czy żądana informacja publiczna miała charakter informacji przetworzonej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

IV SAB/Po 208/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-15

Pomocy Społecznej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. Z tego względu Przewodniczący Wydziału IV. tut. Sądu wyznaczył termin posiedzenia niejawnego na dzień 15...
była zatem dopuszczalna i podlegała merytorycznemu rozpoznaniu przez Sąd., Szczegółowe unormowania dotyczące dostępu do informacji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia...

II SAB/Ke 40/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-11-21

, że w jego ocenie żądana informacja nie stanowi informacji publicznej przetworzonej oraz poinformował organ, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje...
złożenia wniosku, odmowie jej udostępnienia w drodze decyzji wydawanej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

IV SA/Wr 456/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-17

, działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), Dyrektor Miejskiego...
w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej - informacji publicznej dotyczącej lat: 2011, 2012 i 2013 w zakresie:, 1...

III SAB/Gl 132/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-05

, skarżący wskazał, że podstawą żądania przez niego informacji określonych we wniosku z [...] r. są przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej., Zgodnie z art. 1...
ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Pojęcie informacji publicznej...

IV SAB/Gl 30/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-09

wnioskującego, że żądane dane nie mieszczą się w pojęciu objętym ustawą o dostępie do informacji publicznej., Pismem z dnia [...] r. B. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
jego zdaniem należą do kategorii informacji publicznych, o jakich mowa w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej a zatem podlegają udostępnieniu na mocy przepisów...
1   Następne >   +2   +5   7