Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

II SAB/Łd 38/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-18

art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DZ. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.), skierował do MOPS wniosek...
ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do wykazania w terminie 7 dni istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego, uzasadniającego uzyskanie...

II SAB/Lu 121/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-01-25

intencją ochrony prywatności - skutkuje utratą przez informację publicznego charakteru, wyłączając generalnie zastosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...
wynikającymi z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ze względu na prywatność osób fizycznych, chyba, że osoby te zrezygnowały z przysługującego im prawa...

II SAB/Bd 103/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-02-18

do punktu trzeciego wniosku organ wskazał, że wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
sprawie strona skarżąca domagała się udostępnienia informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz...

II SAB/Gd 48/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-19

. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2176) - zwanej dalej u.d.i.p., Przepis art. 10 ust. 1 u.d.i.p. stanowi, że informacja publiczna, która nie została...
podmiocie spoczywa wówczas obowiązek rozpatrzenia takiego wniosku na podstawie ustawowych przesłanek regulujących dostęp do informacji publicznej i w terminie wskazanym w ustawie...

II SA/Łd 788/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-02-02

od ww. decyzji, zarzucając naruszenie art. 4, art. 13 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej w związku z brakiem częściowej...
., Dyrektor wyjaśnił, że ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1429 ze zm.) przewiduje odwołanie od decyzji o odmowie...

IV SAB/Gl 126/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-06

28 sierpnia 2015 r. strona w formie elektronicznej - w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (aktualnie, tj.: Dz...
do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością...

IV SAB/Po 196/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-01

i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Storna zaznaczyła, że z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy o dostępie do informacji publicznej jednoznacznie wynika...
do udzielenia informacji publicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176...

II SAB/Bk 90/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-13

administracyjnym prowadzonym przez organ. Z tego też względu żądanie nie może być rozpatrywane w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nadto poinformowano...
odmawiająca dostępu do informacji publicznej. Brak decyzji powoduje brak możliwości wniesienia ewentualnego odwołania. Takie postępowanie prowadzi do bezczynności organu...

II SO/Bk 1/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-03-02

następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi - art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm...
na skargę i aktami administracyjnymi w sprawie ze skargi J. K. na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie informacji publicznej p o s t a n a w i a: oddalić wniosek...