Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

II SA/Go 294/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-23

się na bliżej niedookreślone prawo chronione., Strona odwołująca się zarzuciła również organowi, że decyzja uchybia art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
, że w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Konstytucji RP informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz...

I OSK 2755/14 - Wyrok NSA z 2016-04-28

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej jako: u.d.i.p.), Rada Sekcji Krajowej [...] NSZZ 'Solidarność' w W. zwróciła...
prywatności funkcjonariuszy publicznych podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie związanym z pełnionymi przez te osoby funkcjami...

II SAB/Ke 72/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-10-28

. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 902, zwanej dalej 'u.d.i.p.'), wystąpił...
o służbie cywilnej oraz ustawa o dostępie do informacji publicznej. Wskazał, że zgodnie z tą ostatnią ustawą wszystko, co stanowi informację publiczną, może być ujawnione...

II SAB/Wa 381/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

postanowienia, w trybie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.)., W odpowiedzi na ww. wniosek organ...
na uwzględnienie., Wskazać należy, że ustawa z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej określa informację publiczną bardzo szeroko, jako każdą informację w sprawach...

II SA/Kr 516/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-24

2013 r. na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2, 3 ust. 1 i 2, art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Rada Sekcji Krajowej...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r...

II SA/Wa 414/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-26

takich wpłat, stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednak zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy, prawo do informacji publicznej...
. Z powyższych przyczyn prawo do udostępnienia żądanej informacji publicznej podlega ograniczeniu, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 970/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-25

obrazę przepisów prawa materialnego:, ─ art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, poprzez pominięcie, iż przedmiotem zapytania...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy., Zdaniem organu odwoławczego, powołanie przez Naczelnika Urzędu...

II SA/Po 690/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-09

Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm., dalej: k.p.a.) oraz art. 16 ust. 1, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
w sprawie dostępu do informacji publicznej, prowadzone wcześniej przez Dyrektora UKS w P.., Przytaczając przepisy u.d.i.p. organ wyjaśnił, że w odpowiedzi na pierwotny wniosek...

II SA/Ke 918/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-02

1 pkt 1 kpa oraz art. 16 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz. 1429...
informację przetworzoną. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej podkreślił, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zawiera legalnej definicji pojęcia 'informacja...

II SA/Kr 1510/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-10

2019 r. Krajowa Izba Doradców Podatkowych w W zwróciła się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej 'u.d.i.p.') do Naczelnika...
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. Ustawa o dostępie do informacji publicznej wprawdzie nie definiuje pojęcia informacji przetworzonej, jednak orzecznictwo sądów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100