Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I OSK 776/17 - Wyrok NSA z 2017-10-11

odesłania zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), organ odwoławczy zasadnie...
decyzja została wydana bez podstawy prawnej (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.), ponieważ w myśl przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej brak jest podstaw prawnych...

II SA/Lu 507/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-08

. o dostępie do informacji publicznej odmówił udostępnienia żądanych informacji. Zdaniem organu dotyczą one danych wrażliwych objętych szczególną ochroną zgodnie z art. 27 ust.1...
, podlegającej ochronie na podstawie art. 5 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwrócił jednak uwagę, że stosownie do art. 5 ust.2 ustawy ograniczenie...

II SA/Lu 506/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-08

ochronie na podstawie art. 5 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwrócił jednak uwagę, że stosownie do art. 5 ust.2 ustawy ograniczenie w dostępie...
, że żądane przez skarżącego informacje nie mają waloru informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( tekst...

II SA/Lu 460/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-08

wrześniu 2001r. o dostępie do informacji publicznej odmówił udostępnienia żądanych informacji. Zdaniem organu dotyczą one danych wrażliwych objętych szczególną ochroną zgodnie...
. W motywach decyzji organ zwrócił uwagę, że do ochrony danych osobowych zastosowanie ma przepis art. 5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Według...

II SA/Lu 461/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-08

wrześniu 2001r. o dostępie do informacji publicznej odmówił udostępnienia żądanych informacji. Zdaniem organu dotyczą one danych wrażliwych objętych szczególną ochroną zgodnie...
decyzji organ zwrócił uwagę, że do ochrony danych osobowych zastosowanie ma przepis art. 5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Według tego przepisu prawo...

II SA/Lu 450/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-08

., Decyzją dnia [...] r., nr [...] Naczelnik Urzędu Celnego w Z., na podstawie art. 16 w zw. z art. 5 ustawy z dnia [...]. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz...
jest stanowisko, że ustawa o dostępie do informacji publicznej, mając charakter ustawy szczególnej, reguluje w sposób kompleksowy kwestie związane z prawem dostępu do informacji...

II SA/Lu 457/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-08

dnia [...] r., nr [...] Naczelnik Urzędu Celnego w L., na podstawie art. 16 w zw. z art. 5 ustawy z dnia [...]. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U z 2015 r...
ugruntowane jest stanowisko, że ustawa o dostępie do informacji publicznej, mając charakter ustawy szczególnej, reguluje w sposób kompleksowy kwestie związane z prawem...

II SA/Lu 478/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-13

., Decyzją dnia [...] r., nr [...] Naczelnik Urzędu Celnego w L., na podstawie art. 16 w zw. z art. 5 ustawy z dnia [...]. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz...
pkt 2 k.p.a., W doktrynie i judykaturze ugruntowane jest stanowisko, że ustawa o dostępie do informacji publicznej, mając charakter ustawy szczególnej, reguluje...

II SA/Lu 475/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-07-28

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 2058 ze zm., dalej jako u.d.i.p.), odmówił udostępnienia R. Ł. żądanych informacji., Organ...
., Takie rozstrzygnięcie organu drugiej instancji w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej jest niedopuszczalne., W pierwszej kolejności podkreślić bowiem należy...

II SA/Lu 480/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-28

dnia [...] marca 2016r. Naczelnik Urzędu Celnego w B. P. na podstawie art. 16 w zw. z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 wrześniu 2001r. o dostępie do informacji publicznej...
zwrócił uwagę, że do ochrony danych osobowych zastosowanie ma przepis art. 5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wg którego prawo do informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100