Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa X

II SAB/Sz 27/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-04

.) dalej: 'p.p.s.a.' zarzucając naruszenie art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r...
o dostępie do informacji publicznej, czym naruszył 14 dniowy termin zapisany w art. 13 tej ustawy., Skarżąca wskazała, że zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji...

II SAB/Ol 85/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-17

domagali się udostępnienia informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1429). Ustawa ta, stanowiąc...
. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku...

II SAB/Sz 53/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-17

do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem., Odpowiadając na powyższe Ośrodek wskazał, że żaden z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) - dalej: 'u.d.i.p.', przez nieudzielenie informacji...

II SAB/Sz 54/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-16

z dnia 30 stycznia 2018 r. W jej treści zarzuciła naruszenie art. 13 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
dokumentu służy nadaniu tej kopii mocy dokumentu urzędowego. Celem ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest zaś wydawanie dokumentów urzędowych...

II SAB/Sz 26/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-18

publicznych, w stosunku do których tryb dostępu odbywa się na odrębnych zasadach, organ nie ma obowiązku wydawania decyzji o odmowie udzielenia informacji, lecz zawiadamia...
, poświadczenie zgodności z oryginałem kopii dokumentu służy nadaniu tej kopii mocy dokumentu urzędowego. Celem ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest zaś wydawanie...

II SO/Gd 2/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-04-19

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.), dalej jako u.d.i.p., do skarg rozpatrywanych w postępowaniach...
z wniosku Ł. G. o wymierzenie grzywny A z siedzibą w P. z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia...