Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

II SAB/Rz 71/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-10-12

poza zakres informacji podlegających udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.; dalej: 'u.d.i.p.') a ponadto...
informacji stanowiącej załącznik do umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej...

I OSK 2881/17 - Wyrok NSA z 2019-06-07

. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm. - dalej...
publiczną - należy wyjść od stwierdzenia, że prawo dostępu do informacji publicznej wynika wprost z Konstytucji RP, która w art. 61 ust. 1 stanowi, iż obywatel ma prawo...

II SAB/Wa 708/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-24

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.); zwanej dalej u.d.i.p., o udostępnienie informacji publicznej...
w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zaznaczył również, że w punkcie 2 wniosku skarżącego znalazło się żądanie wskazania podstawy prawnej działań...

II SAB/Wa 134/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-08

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.); zwanej dalej u.d.i.p., Wniosła o zobowiązanie organu do dokonania czynności...
wniosku z dnia [...] grudnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. W dniu [...] lutego 2017 r. (data stempla pocztowego) E.P. wniosła do Wojewódzkiego...

II SAB/Wa 610/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-05-30

, że organ jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania strony., Należy również stwierdzić, że wskazane pytania nie stanowią wniosku o informację publiczną...
. U. z 2022 r., poz. 329 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:, 1...

II SA/Wa 379/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-05

, polegające na nienależytym ustaleniu stanu faktycznego, bowiem odmawiając dostępu do wszystkich materiałów archiwalnych z przedmiotowych zespołów w uzasadnieniu wskazał...
jedynie akta notarialne, a nie wskazał, czy w zespole znajdują się inne materiały archiwalne jak skorowidze czy repertoria, ponieważ skarżący wnosił o dostęp do wszystkich...

II SA/Wa 1181/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-04

nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Przesłanką odmowy była także możliwość naruszenia, w wyniku wydania żądanej...
, nierzetelnego i stronniczego postępowania, braku elementarnej świadomości co do istniejącego porządku prawnego oraz niedozwolonej przewagi funkcjonariusza publicznego...

II SA/Wa 1641/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

podlega również, czy podmiot, który dokumentację wytworzył, został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...
, jak również nie stwierdzono innych czynników bezpośrednio zagrażających dokumentacji. Podczas ekspertyzy ustalono, że dostęp do pomieszczenia z aktami jest ograniczony, stwierdzono obecność...

II SA/Sz 551/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-13

. do wydania aktu ustalenia z dnia [...] kwietnia 2022 r. - Skarżącemu w żaden sposób nie ograniczano prawa dostępu do informacji, wnoszenia zastrzeżeń, jednocześnie...
ze skargi Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [...] w S. na akt Dyrektora Archiwum Państwowego w S. z dnia [...] kwietnia 2022 r...

II SA/Wa 1117/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

państwa np. w zakresie rozwoju czy popularyzowania kultury w interesie publicznym przypadki, gdy wytwarzane materiały nie będą miały znaczenia, jako źródło informacji...
krajowych i zagranicznych, a także tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej sztuki filmowej poprzez udostępnianie własnych zasobów archiwalnych...
1   Następne >   2