Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

III OSK 4155/21 - Wyrok NSA z 2021-11-03

udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Pojęcie informacji publicznej jest pojęciem niedookreślonym. Na gruncie...
. O zakwalifikowaniu określonej informacji jako podlegającej udostępnieniu w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej decyduje kryterium rzeczowe, a więc treść i charakter...

II SAB/Łd 125/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-11

roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 782 ze zm., dalej jako: 'u.d.i.p.') poprzez niezachowanie terminu do udostępnienia informacji...
poglądy judykatury i treść regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak i ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jedn...

II SAB/Łd 126/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-11

. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 782 ze zm., dalej jako: 'u.d.i.p.') poprzez...
argumentacji M. M. przedstawił liczne poglądy judykatury i treść regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak i ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie...

II SAB/Łd 205/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-30

., W skardze wskazał na naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (obecnie: Dz...
zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej stanowią informację publiczną. Powołał się na poglądy judykatury i treść regulacji ustawy o dostępie do informacji...

I OSK 3185/15 - Wyrok NSA z 2017-07-19

wskazał na naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (obecnie: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764...
lub prowadzenie działalności gospodarczej stanowią informację publiczną. Powołał się na poglądy judykatury i treść regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej...

I OSK 3184/15 - Wyrok NSA z 2017-07-19

6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (obecnie: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), zwanej dalej u.d.i.p., poprzez niezachowanie terminu...
. Powołał się na poglądy judykatury i treść regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak i ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy...

II SAB/Łd 204/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-30

zarzut naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 782...
stanowią informację publiczną. W dalszej argumentacji M.M. przedstawił liczne poglądy judykatury i treść regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak i ustawy...

IV SA/Wr 568/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-12

Wojskowego, decyzją z dnia [...] r. nr [...], podjętą na podstawie art. 1 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wniosła w zakresie w/w umów o: wskazanie odbiorcy, wskazanie dostawcy, wskazanie przedmiotu dostawy...

III SA/Kr 366/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-11

.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, wskazano, że Konstytucja nie gwarantuje prawa dostępu do służby publicznej obywatelom. Liczba stanowisk...
równego dostępu do służby publicznej,, - art. 6 ust. 2 pkt 2 i art. 8 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, § 15 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej...

II SA/Sz 788/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-22

sprawują wymiar sprawiedliwości m.in. poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Jednoznaczność...
dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem...
1   Następne >   2