Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

III OSK 4966/21 - Wyrok NSA z 2022-06-23

ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ((Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.) zwanej dalej 'u.d.i.p.', Wobec powyższego Sąd pierwszej instancji...
informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej była niedopuszczalna, wobec wyłączenia stosowania przepisów tej ustawy przez przepisy ustawy...

II SAB/Gd 36/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-10-25

nie miały charakteru informacji publicznej, w związku z czym brak było podstaw do wydania decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej. W ocenie skarżącego, z przepisów...
art. 16 ust. 2 pkt 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, iż odmowa udostępnienia umowy zawartej pomiędzy Gminą R. a A. powinna nastąpić...

II SAB/Wa 696/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

2020 r. Informując o zwrocie pisma-ponaglenia oraz przesłankach braku odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej, proponując spotkanie w tej sprawie...
dostępu do informacji publicznej następuje w formie decyzji a nie odmowy dostępu do informacji w formie milczącej., Wobec powyższego wnosił o:, 1. Zobowiązanie...

II SAB/Wa 203/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-09

ograniczenie tego prawa,, - art. 13 ust. 1, art. 13 ust.2, art. 16 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764...
ta nie została uregulowana wprost w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Dalej skarżący wskazał...

II SAB/Wa 238/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-09

ograniczenie tego prawa,, - art. 13 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 16 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764...
problematyka ta nie została uregulowana wprost w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Dalej skarżący...

I OSK 677/15 - Wyrok NSA z 2016-11-24

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.), dalej zamiennie ustawa, wystąpiła do Burmistrza R. - Z. z żądaniem...
Miasta R.-Z. wydał decyzję, znak: [...], odmawiającą udostępnienia tej informacji, opartą o art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej i potrzebę ochrony...

I OSK 1195/16 - Wyrok NSA z 2016-11-24

/Kr 148/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie jednoznacznie skrytykował bezpodstawne przedłużanie sprawy dostępu do informacji publicznej stwierdzając...
toczy się wiele spraw w materii dostępu do informacji publicznej. W dużej ich części orzekał już Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, często uchylając decyzje...

II SAB/Ol 137/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-11-16

do informacji publicznej, gdyż skarżący nadużywa swojego prawa. Podniósł, że z uwagi na konstrukcję prawa dostępu do informacji publicznej, jako publicznego prawa podmiotowego...
z wnioskodawcą. Organ wskazał, że nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej będzie polegało na próbie korzystania z jego instytucji dla osiągnięcia celu innego aniżeli...

III SAB/Gl 13/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-23

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm., dalej: ustawa lub u.d.i.p.) w zakresie, w jakim...
. Jeżeli ujawnienie informacji publicznej grozi dobru wspólnemu lub dobru jednostki istnieją możliwości ograniczenia dostępu do niej poprzez odmowę jej udostępnienia i wydania...

I OSK 331/17 - Wyrok NSA z 2018-10-26

do informacji;, - art. 7 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.) w związku z art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP przez błędną wykładnię polegającą...
na przyjęciu, że nagranie z posiedzenia komisji rady miasta nie podlega udostępnieniu;, - art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez błędną wykładnię i niewłaściwe...
1   Następne >   +2   +5   +10   100