Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

I OSK 2457/17 - Wyrok NSA z 2019-05-29

naruszenie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i wskazując na nieudostępnienie żądanych informacji publicznych i niewydanie...
informacji publicznej, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), Dalej, Sąd...

III OSK 86/21 - Wyrok NSA z 2021-03-16

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1764 ze zm.) dalej zwanej 'u.d.i.p.'. Sąd uznał, że organ...
aktu lub dokonania czynności, pomimo że wniosek skarżącego stanowił nadużycie prawa do informacji publicznej oraz że w sprawach o dostęp do informacji publicznej możliwe...

II SAB/Ol 39/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-20

A z wnioskiem w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o zabezpieczenie i udostępnienie nagrania z zebrania wiejskiego w A do celów procesowych, prosząc...
tego prawa, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie, w jakim przepis ten stanowi o tym, że udostępnianie informacji...

I OSK 39/15 - Wyrok NSA z 2016-07-07

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm. - dalej jako ustawa o dostępie do informacji publicznej). Odmowa udzielenia...
[...] - nie ma w niniejszej sprawie legitymacji biernej. Na mocy art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej legitymację posiada wyłącznie organ gminy - Burmistrz...

II SAB/Sz 81/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-16

wątpliwości, że taka odmowa, następuje w drodze decyzji, wydawanej na podstawie art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Odmowa udzielenia informacji...
zaskarżono - Gmina - nie ma w niniejszej sprawie legitymacji biernej (na mocy art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

I OSK 1852/16 - Wyrok NSA z 2018-04-04

z art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.1764), powoływanej dalej...
prawa dostępu do informacji publicznej. Czym innym jest bowiem 'bezwnioskowa' forma zapoznania się z informacją publiczną (poprzez uczestnictwo w obradach organu...

II SAB/Po 102/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-17

z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie informacji publicznej polegającej na udostępnieniu kopii 'metryki sprawy [...]' prowadzonej...
. Do dnia złożenia skargi organ nie udostępnił żądanej informacji, ani też nie wydał decyzji odmownej, zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czym...

III OSK 56/21 - Wyrok NSA z 2021-03-16

okoliczności, że organ nie pozostawał w bezczynności;, 7) art. 149 § 1 pkt 2 p.p.s.a. przez przyjęcie, że w sprawach o dostęp do informacji publicznej możliwe jest zobowiązanie...
natomiast z art. 61 ust. 3 Konstytucji RP nie może korzystać z prawa dostępu do informacji publicznej osoba, która prawa tego nadużywa z niejasnych pobudek, naruszając...

IV SAB/Wr 37/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-10

. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy...
Konstytucji RP, art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i wniósł o:, 1. zobowiązanie Burmistrza...

IV SAB/Wr 5/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-06

się na orzecznictwo sądów administracyjnych podkreślił, że udostępnienie informacji publicznej na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej możliwe...
publicznej., Dalej powołując się na art. 7 ust. 1 pkt. 3 u.d.i.p. wskazał, że dostęp do informacji publicznej następuje w drodze dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100