Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SAB/Wr 266/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-09

o dostępie do informacji publicznej wprowadzoną ustawą o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U....
Nr 204, poz. 1195), dotyczących przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej w uchylonym w/w zmianami art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznej., 2...

IV SA/Wr 721/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-12-17

publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę. A. K. wniosła w niniejszej sprawie skargę na naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej przez J. W. - Prezesa...
Spółdzielni Mieszkaniowej w J. - L. i radnego Rady Miejskiej. Z uzasadnienia skargi wynika, że naruszenie przez J. W. ustawy o dostępie do informacji publicznej polegało...

IV SA/Wr 554/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-03

z dnia 8 października 2014 r. poinformował wnioskodawcę, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej...
i jego wykształcenie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. W konkluzji WSA stwierdził, że wniosek skarżącego powinien być rozpoznany...

IV SAB/Wr 168/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-06-04

postępowania przygotowawczego wraz z aktem oskarżenia stają się częścią 'akt sprawy sądowej'. Z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika...
oraz postępowania sądowego i wyłączają w tym zakresie uregulowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Artykuł 156 k.p.k. przyznaje prawo dostępu do akt sprawy sądowej...

IV SA/Wr 389/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-12-05

ujawniona i na podstawie art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa, a nadto Spółka nie opracowywała dokumentu zawierającego plan...
. ) oraz art. 16 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1674 z późn. zm. ) Spółka [...] odmówiła...

IV SAB/Wr 297/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-16

A we W. pocztą elektroniczną, skarżący J. W. powołując się ogólnie na ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz art.37 ust.6 ustawy wdrożeniowej...
. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a organ winny jest ustalić, które z zawartych w dokumentach informacjiinformacją publiczną, a które dotyczą wyłącznie...

IV SA/Wr 479/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-07

wykładnię postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prawo do wynagrodzenia jest - co do zasady - dobrem osobistym i udostępnienie informacji o jego wysokości...
, w jakich prawo dostępu do informacji publicznej zostało stanowione i poręczone konstytucyjnie. Szczególnie istotne w odniesieniu do interesu publicznego mogą być informacje...

IV SAB/Wr 244/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-03-20

sposób nastąpiło to zakończenie. W takich sprawach znajduje zastosowanie ustawa o dostępie do informacji publicznej. Akta zakończonego postępowania przygotowawczego stanowią...
, które jego zdaniem podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Skarżący nie ma dostępu do karty przeglądowej akt i nie może sprecyzować swojego...

IV SAB/Wr 45/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-05

wskazał, że wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112...
reguluje ustawa (Konstytucja RP i ustawa o dostępie do informacji publicznej), zaś wnioskodawca nie żąda udostępnienia akt sprawy, ale udostępnienia konkretnych, co do formy...

IV SAB/Wr 11/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-08

. A. z siedzibą w L. powołując się na przepis art.61 Konstytucji R.P. oraz art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwróciła się do Dyrektora D. Wojewódzkiego...
, w rozumieniu art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) i z tego względu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100