Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SAB/Po 71/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-07

administracyjnej, ponieważ zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje...
, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Tak więc, mając na uwadze ograniczenie badania merytorycznego sprawy jakim podlega skarga...

IV SAB/Po 80/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-13

. skarżący zwrócił się na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014, poz. 782) do organu...
skarżącego do sprecyzowania w termie 14 dni wniosku oraz powiadomił, powołując się na art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, iż ustosunkuje...

II SA/Po 408/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-14

. (dalej jako: Dyrektor), w przedmiocie wyznaczenia opłaty w dostępie do informacji publicznej. Zaskarżonemu aktowi zarzucono naruszenie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1...
oraz art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.)., W uzasadnieniu skargi...

II SAB/Po 110/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-20

do informacji publicznej (Dz.U z 2020 poz. 695, zwaną dalej: ustawą o dostępie do informacji publicznej) poinformował skarżącego, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie...
2020 r., nr [...], Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, po rozpatrzeniu 30 podań...

II SAB/Po 129/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-09

publicznej (Dz.U z 2020 poz. 695, zwaną dalej: ustawą o dostępie do informacji publicznej) poinformował skarżącego, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie dwóch miesięcy...
na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, po rozpatrzeniu 30 podań o udzielenie informacji publicznej złożonych w dniu...

IV SAB/Po 100/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-20

. skarżący zwrócił się do Urzędu Gminy D., z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie na nośniku dźwięku przebiegu m.in. [...] Sesji...
, organ wskazał, że zgodnie z art. 19 ustawy o dostępie do informacji [publicznej oraz stanowiskiem Naczelnego Sadu Administracyjnego, gmina jako adresat wniosku...

II SAB/Po 68/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-25

wskazano, że powoływanie się na ustawę o dostępie do informacji publicznej jest bezzasadne, gdyż jej art. 4 określa, że władze publiczne obowiązane do udostępnienia...
udzielenia informacji publicznej, do której tryb dostępu odbywa się na odrębnych zasadach, organ ma obowiązek jedynie zawiadomić wnoszącego, że ze względu na odmienne tryby...

IV SAB/Po 96/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-27

. o udostępnienie - w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a tired pierwszy ustawy z dnia [...] września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
pierwszy ustawy o dostępie do informacji publicznej, do udostępnienia kserokopii decyzji oraz innych dokumentów, na podstawie których na nieruchomości mocodawczyni została...

IV SAB/Po 75/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-07

przyjmowano, że w przypadku skargi na bezczynność organu, której przedmiotem jest dostęp do informacji publicznej należy przyjąć, iż skarga nie musi być poprzedzona żadnym środkiem...
dostępność informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Tak więc, mając na uwadze ograniczenie badania merytorycznego sprawy...

II SAB/Po 83/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-13

z postanowieniami ustawy o dostępie do informacji publicznej decydowałaby o obowiązku udostępnienia informacji publicznej, zgodnie z zasadami i trybem określonym w ustawie...
ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż informacje objęte wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2020...
1   Następne >   +2   +5   +10   100