Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 109/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-06-11

Opolskiej decyzją z dnia [...], nr [...], działając na podstawie przepisu art. 17 w związku z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
w sprawie zamówienia publicznego oraz jej ewentualne zmiany, które podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Ponownie...

II SAB/Op 49/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-09

r. - Prawo prasowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1914) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz...
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez bezzasadne nieudostępnienie informacji...

II SA/Op 333/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-03

o dostępie do informacji publicznej, wystąpił do Burmistrza Ozimka o przesłanie na jego adres nagrania z sesji Rady Miejskiej w Ozimku, która odbyła się w dniu 27 maja 2009...
r., na płycie CD lub DVD., Decyzją z dnia [...], wydaną na podstawie art. 16 ustawy z dnia, 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...

II SA/Op 114/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-14

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - podjęła dnia 18 grudnia 2008 r. uchwałę Nr XXVII/251/08...
zarzucił, powołując się na treść art. 7 oraz art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, że delegacja art. 11b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym nie przewiduje...

II SAB/Op 36/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-06-20

2016 r. poinformowała skarżącą, iż Fundacji nie przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Zgodnie bowiem z treścią artykułu 61 ust. 1 Konstytucji prawo...
Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 2 grudnia 2015 r., sygn. SK/14, w którym stwierdzono, iż 'Prawo dostępu do informacji publicznej zostało w art. 61 Konstytucji zastrzeżone...

II SAB/Op 12/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-30

wysłanym dnia 30 kwietnia 2010 r. W. M., na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwrócił...
Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Powołując się na pogląd wyrażony w wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2008 r...

II SAB/Op 60/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-16

funkcji publicznych w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.), nie oznacza to, że wnioskowane informacje nie posiadają waloru...
personam, zatem żądane informacje nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej., W skardze wniesionej dnia 13 sierpnia 2018 r...

II SAB/Op 1/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-03-04

informacji publicznej. Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poinformował, że brak złożenia wniosku...
informacji. Zarzucając organowi naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosła o 'stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności, orzeczenie...

II SA/Op 259/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-12-13

. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 ze zm.), dalej: ustawa lub udip, art. 24b ust. 3...
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jednak mocą art. 5 ust. 1 tej ustawy prawo to podlega ograniczeniu w zakresie...

II SAB/Op 2/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-03-04

we wniosku adres email), że jego wniosek został potraktowany jako dotyczący udostępnienia informacji publicznej. Uwzględniając jednak, że dostępu do informacji publicznej...
. 1 u.d.i.p. (przypis Sądu: u.d.i.p. - skrót nazwy ustawy o dostępie do informacji publicznej) - przez nieudostępnienie informacji publicznej pomimo upływu terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100