Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Ol 30/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-05

wynika, iż w dniu '[...]' S. T., z powołaniem się na art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...
Policji, iż zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie...

II SA/Ol 15/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-02

o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie ustalono, iż organ nie posiada przedmiotowego zakresu informacji. Zatem z przyczyn niezależnych od organu...
nie może jej udostępnić. Wskazano, iż zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej organ zobowiązany jest do udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Ol 39/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-20

A z wnioskiem w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o zabezpieczenie i udostępnienie nagrania z zebrania wiejskiego w A do celów procesowych, prosząc...
tego prawa, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie, w jakim przepis ten stanowi o tym, że udostępnianie informacji...

II SA/Ol 530/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-07

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, dalej jako u.d.i.p.) w zw. z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14...
na funkcjonowanie określonych instytucji państwa w szerokim tego słowa znaczeniu. W zakresie prawa dostępu do informacji oznacza to, że interes publiczny istnieje wówczas...

II SA/Ol 310/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-21

. poinformował wnioskodawcę o odmowie udostępnienia żądanych danych, z uwagi na fakt, że złożony wniosek stanowi nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej. Ww. informację...
. 2 ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez wydanie decyzji odmownej z uwagi na przesłankę pozaustawową...

II SAB/Ol 102/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-29

Miasta i Gminy wpłynął wniosek A. K. dotyczący udostępnienia informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zainteresowany...
decyzja administracyjna jest dokumentem urzędowym to nie uzasadnia to jej udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z uwagi na to, iż nie każda...

II SA/Ol 309/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-02

na fakt, że złożony wniosek stanowi nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej. Ww. informację organ przesłał stronie drogą mailową na adres podany we wniosku...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.) - dalej jako 'u.d.i.p.', poprzez wydanie decyzji odmownej z uwagi na przesłankę pozaustawową...

II SAB/Ol 39/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-11-17

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), wystąpił do Przedsiębiorstwa A o udostępnienie informacji dotyczących organizacji kontroli...
, podając, że Przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej w myśl art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W skardze...

II SAB/Ol 29/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-05-15

2017 r. organ poinformował skarżącego, że stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej rozpatrzenie wniosku skarżącego w zakresie pkt 1 nastąpi...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ są one zbiorem dokumentacji roboczej i mają charakter dokumentów wewnętrznych., Następnie pismem z dnia 6 marca 2018r. M...

II SAB/Ol 50/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-10-22

publicznej, dlatego nie mogą mieć do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Organ wskazał, że żądane...
, iż o zakwalifikowaniu określonej informacji do podlegającej udostępnieniu w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej decyduje kryterium rzeczowe, tj. treść i charakter...
1   Następne >   +2   +5   +10   100