Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 1339/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-14

i Transportu w K. z dnia 8 września 2016 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. 4509);, po rozpatrzeniu wniosku skarżącego - P.T. z dnia 17 sierpnia 2016 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy o dostęp do informacji publicznej zakończonej decyzją Dyrektora...

II SAB/Kr 30/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-06

na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy wnioskowane dane stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 oraz 6...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, a podmiot, do którego kierujemy żądanie jest podmiotem zobowiązanym w świetle art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji...

II SAB/Kr 94/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-14

na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w K., zarzucając mu naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez rażące przekroczenie terminu...
ustawie o dostępie do informacji publicznej., Mając na uwadze, że skarżony organ nie podjął przewidzianego prawem rozstrzygnięcia skarżący wniósł zażalenie...

II SA/Kr 1248/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-28

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058) oraz art. 1 ust. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie...
oraz w art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stosownie do art. 61 ust. 1 Konstytucji, obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy...

II SA/Kr 97/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-05-13

. z art. 17 ust. 1, art. 1 ust. 2 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 r., poz. 1330 t.j.) odmówiło w całości...
wskazano art. 16 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1, art. 1 ust. 2 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 r., poz...

II SA/Kr 662/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-14

ustawy o dostępie do informacji publicznej ('Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej 'prawem do informacji...
., [....] wniosła odwołanie od tej decyzji do organu II instancji. W odwołaniu zarzuciła naruszenie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez...

II SA/Kr 1115/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-05

wniosek P. K., w którym, powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, domagał się on udostępnienia informacji...
od powyższej decyzji złożyła M. G., która zarzuciła organowi I instancji naruszenie art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez jego niezastosowanie...

II SAB/Kr 101/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-07-20

o dostąpienie do informacji publicznej - dostęp do tej informacji jest bezpłatny. Podał przy tym, że uzasadnienie do wyroku wydanego w przedmiotowej sprawie zostało...
przepisanych., Skarżący wskazał na art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej określający 14 dniowy termin do udostępnienia informacji publicznej. Podkreślił, że organ...

II SAB/Kr 245/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-13

udostępnienia informacji publicznej; I. zobowiązuje 'T' S.A w K. do załatwienia w terminie 14 dni wniosku H. B. i M. B. z dnia 17 września 2013 r. w przedmiocie dostępu...
, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a tired pierwszy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) o przesłanie kserokopii...

II SAB/Kr 12/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-11

przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, bowiem nie stanowi ona informacji publicznej. W zakresie pkt 2 złożonego wniosku organ wezwał natomiast wnioskodawcę...
(...). Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie przewidują bowiem możliwości uzależnienia wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100