Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Bd 12/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-07-27

Stowarzyszenia R. w T., działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwrócił...
pozytywnie, ponieważ informacje, których on dotyczy, nie mają charakteru informacji publicznych. w związku z czym nie mogą być udostępnione na podstawie ustawy o dostępie...

II SAB/Bd 123/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-16

w miejscowości L., oznaczonych w ewidencji jako działka [...], w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na to pismo Starosta poinformował skarżącą...
gruntów i wobec tego nie dotyczy sprawy publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz że jedynie strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania...

II SAB/Bd 57/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-19

, ponieważ Prezydent Miasta jest organem zobowiązanym na gruncie powyższej ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jak również wnioskowane...
o dostępie do informacji publicznej odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej...

II SAB/Bd 42/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-04

zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej, lecz należy je oceniać na gruncie przepisów ustawy o służbie cywilnej i kodeksu pracy. Zdaniem Dyrektora UKS zastosowanie...
ust 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit d) i e), art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Bd 402/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-21

upadłościowego o sygn. akt [...] F. sp. z o.o., wnioskodawca wystąpił na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej o wykonanie i przesłanie kopii następujących...
udzielenia informacji., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, że zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. z dnia 29...

II SAB/Bd 84/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-10-18

. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) - dalej: 'u.d.i.p.' - wobec czego wyznaczono nowy...
znajdują zastosowanie w bardzo wąskim zakresie - w odniesieniu do decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie tej ustawy. Ustawa o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Bd 122/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-03-22

. w zakresie punktu 1 i 2 w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenie prawomocnego wyroku...
, w oparciu o przepisy prawa. Jego zdaniem udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej powinno podlegać wszystko co znajduje się w posiadaniu organu...

II SAB/Bd 47/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-01

publicznej w rozumieniu art. 3 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W pkt 5 organ stwierdził, że nie posiada żądanych przez stronę...
podania informacji, wydaje decyzję odmowną (pkt 6 i 7 decyzji)., Organ wskazał, że zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo...

II SAB/Bd 81/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-27

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej poprzez bezzasadne uznanie, że informacje, których udostępnienia na podstawie wniosku z dnia [...] kwietnia 2020...
art. 6 w zw. z art. 2 ust. 1 i 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, złożył wniosek o udostępnienie...

II SAB/Bd 80/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-17

Prezydenta Miasta w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w związku z wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2019 r. W skardze na bezczynność skarżący zarzucił organowi...
. o dostępie do informacji publicznej (dalej: 'u.d.i.p.'), poprzez niewłaściwą ich wykładnię i przyjęcie, że opinia prawna w zakresie sytuacji dyrektora instytucji kultury...
1   Następne >   +2   +5   +10   100