Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 95/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-06-24

gwarantowanie prasie jak najszerszego dostępu do informacji będących w posiadaniu organów i instytucji publicznych. rozumianego jako prawo do uzyskania informacji...
unormowaniami dotyczącymi jawności życia publicznego, wolności prasy i jej dostępu do informacji a sferą ochrony prywatności. Pod względem systemu źródeł prawa...

III ZP 21/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-09-28

wobec osób, które mają dostęp do informacji niejawnych, wymagających ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wywody uzasadnienia wniosku Pierwszego Prezesa zmierzają...
. Problem dostępu sędziów do informacji niejawnych w sposób całościowy i wyczerpujący unormowany jest w prawie sądowym, w szczególności w przepisach prawa o ustroju sądów...

III RN 64/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-06-01

jak najszerszego dostępu do informacji będących w posiadaniu organów i instytucji publicznych, rozumianego jako prawo do uzyskania informacji nie tylko w formie przekazu ustnego...
. w sprawie dostępu do informacji posiadanych przez władze publiczne/., Ustawowe ograniczenia w dostępie do informacji są w Polsce, zdaniem Sądu, dość liczne. Szczególne...

III RN 89/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-03

dostępu do informacji, będących w posiadaniu organów i instytucji publicznych, rozumianego jako prawo do uzyskania informacji nie tylko w formie przekazu ustnego, pisemnego...
informacji o ich działalności, zapewnienia dostępu do dokumentów oraz zapewnienia wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej /uzasadnienie wyroku Sądu...

III ARN 57/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-01-11

. w sprawie dostępu do informacji będących R posiadaniu organów administracji publicznej czy dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich z dnia 7 czerwca 1990 r. o swobodnym...
gminy P. i odmówienie im prawa do informacji, śledzenia biegu publicznych spraw samorządowych, dotyczy ich także jako wyborców z terenu gminy., W odpowiedzi na skargę...

III AZP 2/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

i druku oraz realizuje prawo obywateli do informacji i oddziaływania na bieg spraw publicznych. Konkretyzując zadania i uprawnienia prasy ustawa stanowi m.in., iż prasa...
może wypełniać tylko wówczas, gdy będzie miała szeroki dostęp do informacji. Celowi temu mają służyć rozwiązania organizatorskie, np. powołanie instytucji rzeczników...

III RN 218/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

Przedsiębiorca, który domaga się dostępu do rynku w ten sposób, że chce opisowo oznaczać sprzedawane przez siebie towary, ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia...
dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Wnioskodawca ma niewątpliwie interes prawny w unieważnieniu znaku 100 PANORAMICZNYCH...

III RN 17/03 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-07-31

nr 7 poz. 258/ - iż zasada równego traktowania w dostępie do tego rodzaju dobra publicznego musi znajdować wyraz na etapie poprzedzającym decyzję, poprzez stworzenie...
do naruszenia - w odniesieniu do skarżącej - zasady równego traktowania w dostępie do wykształcenia w publicznej szkole wyższej. Pogląd ten jest nieprawidłowy. Przede wszystkim...

III RN 123/99 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2000-01-13

zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi i w sposób, który zapewnia każdemu obywatelowi na jednakowych zasadach dostęp do służby publicznej, w danym wypadku...
ustawowego obowiązku powierzenia stanowiska dyrektora publicznej szkoły podstawowej kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, mają znamiona prawne działań z zakresu publicznej...

III RN 87/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-04-06

z przepisem art. 61 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje...
publiczne. Nie ulega zatem wątpliwości, że prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu terytorialnego, w tym działalności rady gminy...
1   Następne >   2