Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SAB/Wr 42/02 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 2002-12-19

oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej' o sporządzenie odbitek kserograficznych z akt sprawy dyscyplinarnej., W dniu 12 marca 2002 r. skarżący wezwał organ do usunięcia...
zaspokojone jego prawo do dostępu do informacji publicznej, ponieważ w pismach z dnia 25 lutego 2002 r. i 12 marca 2002 r. zwracał się o kserokopię z adnotacją A. P., W ocenie...

II SA/Wr 2127/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-12-06

w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. Gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną wraz...
/Dz.U. nr 85 poz. 539 ze zm./ stanowiący, iż biblioteka publiczna, której organizatorem jest gmina działająca w mieście będącym siedzibą samorządu powiatowego...

II SA/Wr 863/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-10-25

pkt 1 ustawy listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1157/, w dniu 16...
się przepisy dotychczasowe. Informacja o powyższym fakcie została podana do publicznej wiadomości, zgodnie z ust. 3 wymienionego art. 13 'w drodze zamieszczenia jej na tablicy...

I SA/Wr 2083/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-12-03

tajemnicy skarbowej określa treść przepisu art. 293 Ordynacji podatkowej, natomiast strona nie domagała się dostępu do akt, a jedynie informacji na temat numerów spraw...
Umorzenie postepow. wszczętego na wniosek Stowarzyszenia w spr. udzielenia informacji dot. postępowań podatk. w przedmiocie darowizn za rzecz Stowarzyszenia w 1997r oddala...

SA/Wr 1836/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-12-16

1. Opłata targowa, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ jest daniną publiczną...
, do których istnieje powszechny dostęp i możliwość dojazdu furmankami i samochodami w każdym czasie. Tymczasem do miejsc sprzedaży w namiocie mają dostęp wyłącznie osoby...

I SA/Wr 1590/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-01-29

prowadzona w środkach masowego przekazu. Ma ona charakter powszechny, przeznaczony dla ogółu ludzi, a dostęp do niej ma niczym nie określona liczba osób. O publicznym...
reklamowych do losowo wybranych osób nie mogą zostać zaliczone do kosztów reklamy prowadzonej w inny publiczny sposób. Reklama jest prowadzona w sposób publiczny...

II SA/Wr 562/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-05-28

podać taką informację do wiadomości publicznej, jak regulują to inne ustawy w odniesieniu do likwidacji innych placówek. Ustawa o systemie oświaty wymaga powiadomienia...
szkoły. W podstawie prawnej badanej uchwały Rada powołała się na art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty. Przepis ten stanowi, iż szkoła publiczna, z zastrzeżeniem...

II SA/Wr 1220/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-12-12

tego obowiązku nie wypełniła. Dalej wywodził, że takie rozumienie planu prowadzi do pozbawienia osiedla dostępu do drogi publicznej., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy...
nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej (...)'. W razie zatem braku ustanowionego expressis verbis...

II SA/Wr 1089/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-11-06

dostęp do informacji niejawnych, a które mogą być udostępniane wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy, co oznacza spełnienie ustawowych wymogów...
informacji niejawnych /Dz.U. nr 11 poz. 95 - art. 26 ust. 1/ - za ochronę informacji niejawnych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w której takie informacje...

SA/Wr 773/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1988-08-26

pomieszczeniach Wydziału Zatrudnienia Urzędu Miejskiego w W. wyłożone są do publicznego wglądu wszystkie oferty pracy - informacje tej treści podaje także automatyczna...
jego klientowi dostępu do wszystkich ofert pracy dla kierowców nie mogą w żadnej mierze zmienić powyższej oceny. Po pierwsze - organizacja przedstawiania informacji o wolnych...
1   Następne >   2