Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SAB/Sz 64/01 - Postanowienie NSA oz. w Szczecinie z 2002-01-16

1. Rodzaj informacji podlegających udostępnieniu ustawodawca wyraźnie wskazał w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku...
o dostępie do informacji o środowisku i wniósł o 'przywrócenie obowiązującego porządku prawnego'., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Gminy i Miasta W. wniósł o jej oddalenie...

SA/Sz 2428/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-04-11

organów władzy publicznej obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej., W rozdziale X regulaminu organizacyjnego rady...
ochrony obywatela do informacji o działalności organów władzy publicznej. Wprowadzony do statutu art. 9a nie narusza zasady ochrony obywatela do informacji...

SA/Sz 673/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-27

interesów sąsiadów w zakresie art. 5, pkt 2 przepisów Prawa budowlanego., 1. zapewnienia dostępu do drogi publicznej,, 2. ochrony przed pozbawieniem:, a/ możliwości...
planowanej inwestycji, w oparciu o miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na podstawie informacji o terenie przy ul. Ch. z dnia 22 stycznia...

SA/Sz 1731/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-01-31

/' jest niekompletna, gdyż nie obejmuje analizy nasłonecznienia w godz. 14-16, brak również informacji o uprawnieniach osoby wykonującej powyższe opracowanie...
. 8.00-16.00, z uwzględnieniem ukształtowania terenu i planowanej rozbudowy budynku skarżących. Wykazuje ono, że projektowana nadbudowa nie spowoduje ograniczenia dostępu...

SA/Sz 1880/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-02-21

podatku na formularzu PIT-40, lecz sporządziła jedynie informację PIT-11 o dochodach uzyskanych przez podatniczkę w 1992 r. ze stosunku pracy oraz o wysokości pobranych...
, uniemożliwienie jej brania udziału w czynnościach kontrolnych prowadzonych w Spółce 'M.-B.', naruszenia tajemnicy skarbowej poprzez umożliwienie osobom postronnym dostępu...