Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SAB/Kr 69/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-26

2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, obowiązanych do udostępnienia na żądanie informacji publicznej znajdującej się w jego posiadaniu...
art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, zarzucił bezczynność Okręgowemu Zarządowi Polskiego Związku...

II SA/Kr 552/03 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-06-11

Przepis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ stanowiący, iż prawo do informacji publicznej...
. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy T. z dnia 14 stycznia 2003 r. (...), którą orzeczono o odmowie...

II SA/Kr 2267/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-12

1. Organy Państwowej Inspekcji Pracy mają charakter organów władzy publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ w zw. 2 art. 10 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji...

II SAB/Kr 36/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-06-27

lub faktycznych, a nadto rozwiązania przyjęte w prawie europejskim, które gwarantują obywatelom prawo dostępu do informacji /akt/ będących w posiadaniu organów...
Odmowa udzielenia dziennikarzowi informacji, uzasadniane zwróceniem się przez dziennikarza do osoby nie upoważnionej do udzielania informacji, stanowi naruszenie...

II SAB/Kr 58/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-18

Udostępniając informacje o działaniu gminy /w konsekwencji respektowania uprawnienia z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP/ bądź odmawiając zainteresowanemu dostępu...
nie ma obowiązku podawania informacji tego rodzaju na każcie żądanie poszczególnych mieszkańców Gminy. Informacja taka została podana do publicznej wiadomości na sesji...

II SA/Kr 1995/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-18

Udostępniając informacje o działaniu gminy /w konsekwencji respektowania uprawnienia z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP/ bądź odmawiając zainteresowanemu dostępu...
zakwalifikowano jako naruszenie prawa do informacji o działaniu władz publicznych, zagwarantowanego w art. 61 Konstytucji RP. W terminie późniejszym pozostałe osoby skargę wycofały...

II SA/Kr 1596/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-06-11

dokonanie błędnych, niezgodnych z rzeczywistością ustaleń faktycznych sprowadzających się do nieuzasadnionego przyjęcia, iż działka E. M. ma dostęp do drogi publicznej,, 3...
zakwalifikowania jej jako 'dostępu do drogi publicznej' z uwagi na jej szerokość, jest z jednej strony ogrodzona murem oporowym, zaś z drugiej strony budynkiem mieszkalnym...

II SA/Kr 911/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-04

im realizacji tych zadań, z uwzględnieniem zasad pomocniczości, efektywności i równego dostępu do środków publicznych./ wprost odwołuje się do konstytucyjnej zasady...
, czy zaniechanie jego powołania nie stanowiło naruszenia obowiązku uwzględnienia zasad pomocniczości, efektywności i równego dostępu do środków publicznych., Nie ulega wątpliwości...

I SA/Kr 917/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-04-16

do wiadomości publicznej, co do których podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Umowy dotyczące informacji technicznych lub technologicznych wymienionych...
przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej'., Od powyższej decyzji...

II SA/Kr 1037/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-21

zapewnienia dojścia i dojazdu do działki budowlanej i budynku od drogi publicznej. Za naruszające interesy osób trzecich uznać należy zaprojektowanie dostępu do drogi...
jest, że roboty te nie mogą być faktycznie wykonywane bez dostępu do drogi publicznej. Organ aprobujący projekt dojazdu po cudzym gruncie nie może nie dostrzegać oczywiście...
1   Następne >   2