Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

OSK 1782/04 - Wyrok NSA z 2005-12-16

. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./ przez udzielanie informacji i wydawanie decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie...
Okręgowego w W., wniósł o oddalenie skargi podnosząc, że żądane informacje nie stanowią informacji w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dostęp do informacji...

II GPS 1/13 - Uchwała NSA z 2013-03-25

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), czy organ działający w sytuacji przewidzianej w art.138 § 4...
jako samorządu zawodowego reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego nie oznacza, że organy państwa, w tym zwłaszcza Minister Sprawiedliwości nie może być w drodze...

VI SA/Wa 1212/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

perfekcyjna., W ocenie skarżącego, zarzut braku wskazania dostępu do drogi publicznej działki nr 13 jest niesłuszny, ponieważ, jak podał, istotna jest informacja o dostępie...
także podniósł, że nie stanowi błędu brak wskazania dostępu do drogi publicznej działki nr 13, istotną jest bowiem informacja o dostępie działki nr 12 do drogi publicznej...

VI SA/Wa 734/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

Odwoławcza przyznała rację skarżącej, iż zawarła w projekcie informację o dostępie do drogi publicznej działek, a zatem zarzut egzaminatora dotyczący ewentualnej nieważności...
) został uwzględniony przez organ w całości, a jedynie częściowo zaakceptowano argumentację skarżącej w zakresie następujących zarzutów: informacji o dostępie do drogi...

VI SA/Wa 626/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

). W orzeczeniu tym wskazano, że po pierwsze zawód zaufania publicznego to zawód polegający na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich, wiążący się z przyjmowaniem informacji...
dostępu do wykonywania każdego z zawodów zaufania publicznego, obejmujące nie tylko wymóg ukończenia odpowiedniego szkolenia, lecz również reprezentowanie odpowiedniego...

VI SA/Wa 1085/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-30

jednostki wykorzystywaniu tych informacji przez świadczących usługi. Wykonywanie zawodu zaufania publicznego określane jest dodatkowo normami etyki zawodowej, szczególną treścią...
. Jak podniósł Trybunał Konstytucyjny przesłanka interesu publicznego, na gruncie art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, precyzuje cel i granice sprawowanej pieczy nad wykonywaniem zawodu...

VI SA/Wa 714/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-05

kwestionującego nieścisłości w informacji o dostępie do drogi publicznej, gdyż dotyczyły całej nieruchomości składającej się z działek nr 12 i 13, a nie sprzedawanej działki...
się, że sprzedana działka nie ma dostępu do drogi publicznej i dostęp ten może być zapewniony tylko przez nieobjętą umową działkę nr 13., Komisja Odwoławcza zauważyła...

VI SA/Wa 1327/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-20

notariusza została wyznaczona w sposób zapewniający społeczeństwu swobodny dostęp do usług notarialnych, a dopiero w drugiej kolejności indywidualny interes notariusza...
powinna liczyć się z taką ewentualnością. Skoro więc skarżący posiadł takową informację w lipcu 2007 r. to powinien - zdaniem organu - przedsięwziąć stosowne kroki w celu...

VI SA/Wa 1810/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-14

notarialnej w [...] . Wskazała, że notariusz to nie tylko zawód zaufania publicznego, ale również funkcja publiczna. Akt powołania na stanowisko notariusza podkreśla funkcję...
publiczną, która się wiąże z wykonywaniem tego zawodu. Zdaniem Izby, organ nie ustalił w żaden sposób, dlaczego celowe jest wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej...

VI SA/Wa 1150/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-13

. Z informacji przekazywanych przez notariuszy wynika, że stale pogarsza się sytuacja finansowa w wielu kancelariach notarialnych w G., a w niektórych kancelariach dochód...
kolejnej kancelarii notarialnej w G. nie skutkuje utrudnieniem dostępu do usług notarialnych na obszarach gdzie do dzisiaj zapotrzebowanie na te usługi nie zostało...
1   Następne >   +2   +5   +10   16