Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

II SAB/Łd 190/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-14

dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego pn.: '[...]' nr ref.[...]., W pierwszej kolejności godzi się wyjaśnić, że problematyka dostępu do informacji publicznej...
została unormowana przez ustawodawcę w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), przywoływanej...

II SAB/Lu 137/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-03

ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, dalej jako 'u.d.i.p') zwróciła się o udostępnienie...
i nie mogą być udostępnione w trybie dostępu do informacji publicznej., Odnosząc się natomiast do żądania udostępnienia poświadczonych za zgodność z oryginałem umów o podwykonawstwo...

II GSK 324/06 - Wyrok NSA z 2007-03-20

zagrożone przez konkurencyjne wobec siebie podmioty gospodarcze, mające interes ekonomiczny (a więc faktyczny) w uzyskaniu dostępu do środków publicznych. Celem...
i to na dwóch płaszczyznach: społecznej oraz instytucjonalnej., W aspekcie społecznym kontrola wykonywana jest poprzez stosowanie zapisów ustawy o dostępie do informacji...

II SA 1776/00 - Wyrok NSA z 2000-09-20

/., Ad. a/ Prezes Trybunału wskazał, że niejednokrotne sprawy rozpoznawane przez Trybunał Konstytucyjny wiążą się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę państwową...
dostępu do informacji stanowiących tajemnicę państwową, ale także stwarza możliwość zainstalowania urządzeń umożliwiających dostęp do informacji dotyczących rozpoznawanych...

II GSK 1732/15 - Wyrok NSA z 2017-02-22

o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji ww. Projektu, przedstawione w Informacji pokontrolnej nr [...] z dnia 21 czerwca 2013 r., W związku ze stwierdzonym...
do dyskryminacji i ograniczenia dostępu potencjalnych wykonawców do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez skarżącą, a tym samym...

II GSK 610/14 - Wyrok NSA z 2015-04-29

upublicznienia zamówienia wynikał z zasad zapewnienia uczciwej konkurencji oraz zagwarantowania wszystkim potencjalnym oferentom dostępu do informacji o zamówieniach...
projektu dokonano sprawdzenia m.in. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 'Dostawa dwóch fabrycznie nowych ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych...

V SA/Wa 2403/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-26

Publicznych pismem z dnia ...03.2007 r. (znak: ...) przekazał stronie informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej...
Gierak, Protokolant - Rafał Dul, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2008 r. sprawy ze skargi Spółki R. S.A. w K. na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych...

V SA/Wa 879/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-09

Zamówień Publicznych z dnia [...] grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zmówienia publicznego z naruszeniem prawa oddala...
skargę. Przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej w niniejszej sprawie jest decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: Prezes UZP) z [...] grudnia 2015 r...

V SA/Wa 882/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-09

Zamówień Publicznych z dnia [...] grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zmówienia publicznego z naruszeniem prawa oddala...
skargę. Przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej w niniejszej sprawie jest decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: Prezes UZP) z [...] grudnia 2015 r...

V SA/Wa 803/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

) wszczął kontrolę doraźną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W 'Informacji o wyniku kontroli doraźnej' z dnia [...] kwietnia 2010 r. Prezes UZP poinformował...
Zamówień Publicznych z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielania zamówienia publicznego z naruszeniem prawa oddala skargę...
1   Następne >   +2   5