Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II SAB/Wa 44/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-13

, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2013 r. sprawy ze skargi P. H. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje...
, powołując się na art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócił się do Prezydenta W. o udzielenie...

II SAB/Kr 29/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-24

, art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. d, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 poz. 782, dalej: u.d.i.p.) przez nieudzielenie...
byłoby zastosowanie przesłanki ograniczającej dostęp do informacji publicznej, a nie - jak w przedmiotowym stanie faktycznym - odmówienie im przymiotu publicznego. Zdaniem...

II OSK 1523/06 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewidencyjny [...] w miejscowości N. Powołał się przy tym na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej...
udostępnienia informacji publicznej w trybie określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej i wobec tego bezzasadne było jej rozstrzyganie na podstawie przepisów...

II SA/Rz 1246/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-03-02

. z art. 16 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.), zwanej dalej 'u.d.i.p....
dostępu do informacji publicznej i odmowa udostępnienia informacji w tym zakresie jest uzasadniona w świetle art. 61 ust. 3 oraz przepisów art. 47, 51 i 76 Konstytucji RP...

II SAB/Kr 241/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-14

2001 r. o dostępie do informacji publicznej., W uzasadnieniu skarżący podniósł, że dnia 16 listopada 2018 r. złożył do organu wniosek o udostepnienie informacji...
przez skarżącego stanowią informację publiczną, podlegającą udostępnieniu na zasadach i w trybie ustawy o dostępie od informacji publicznej - należy wyjść od stwierdzenia, że prawo...

II SA/Rz 886/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-04-28

przepisu art. 73 § 1 k.p.a. Zwrócił uwagę na wadliwe zachowanie Wójta w przedmiocie dostępu do informacji publicznej jak i pobierania opłat od odpisów z dokumentów...
, jak również dostępu do informacji publicznej. W jego ocenie osobiste sporządzenie kserokopii przez jego pełnomocnika w siedzibie organu było niemożliwe z przyczyn czysto...

IV SA/Wa 1301/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

., Organ wskazał, że realizując wniosek w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej organ nie tworzy dokumentów, tylko przesyła dokumenty bądź informacje...
takie zawierające wskazanie organu dysponującego informacją stanowi w istocie pewną informację (M. Jaśkowska Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002 s...

IV SA/Wa 1299/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

. Skarżąca kwestionuje natomiast treść przekazanych jej informacji., Organ wskazał, że realizując wniosek w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej organ...
, iż osoba wnosząca o udostępnienie informacji publicznej nie może w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej kwestionować otrzymanych informacji., Organ wskazał...

IV SA/Wa 1300/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

. Skarżąca kwestionuje natomiast treść przekazanych jej informacji., Organ wskazał, że realizując wniosek w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej organ...
, iż osoba wnosząca o udostępnienie informacji publicznej nie może w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej kwestionować otrzymanych informacji., Organ wskazał...

II SA/Wr 97/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-29

już obowiązywała. Wskazali, że z informacji uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że na wskazaną uchwałę wpłynęła jedna skarga do sądu administracyjnego...
przepisami, jednak nie znaleźli ich zarówno w przepisach prawa, jak i w uzasadnieniu organu, otrzymanym w trybie dostępu do informacji publicznej. Również w uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100