Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol

I OSK 528/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

otworzyć drogę do podjęcia przez podmiot zobowiązany pozytywnego rozstrzygnięcia (por. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.) formy decyzji administracyjnej dla odmowy udostępnienia informacji...

VIII SAB/Wa 87/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-17

/Wa 61/16 w sprawie ze skargi Ł. S. na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w W. w przedmiocie dostępu do informacji...
Medycznego w [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. Sąd uznał przedmiotową skargę za niedopuszczalną, wobec niezłożenia przez skarżącego w organie wniosku z 8...

I OSK 1997/14 - Wyrok NSA z 2014-12-12

i w trybie ustawy oz dnia 6 września 2001 r. dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.). Swoje stanowisko uzasadnił treścią przepisu art. 1 ust. 2...
stycznia 2013 r. informacji publicznej. Domaga się nakazania organowi rozpoznania wniosku z dnia 14 czerwca 2013 r. w trybie i na zasadach ustawy o dostępie do informacji...

III OZ 340/23 - Postanowienie NSA z 2024-01-11

o wyłączenie sędziego w sprawie ze skargi M.J. na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę...
na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 16 sierpnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej., Pismem z dnia 22 czerwca 2023 r...

II SAB/Wa 57/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-06-15

o dostępie do informacji publicznej, w trybie unormowanym w k.p.a. Skarga na bezczynność organu w przedmiocie informacji publicznej nie musi być więc poprzedzona żadnym środkiem...
zaskarżenia na drodze administracyjnej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej tego typu środków zaskarżenia nie przewiduje'., Oznacza to, że do skutecznego...

II GSK 4315/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-27

stałej organizacji ruchu s-7/2008 i s-122/2012, uzyskanie od organu w trybie dostępu do informacji publicznej i stwierdził, że w dniu 21 lipca 2016 r. na stronie...
(załączone do skargi dokumenty, uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej) skarżący kwestionuje ocenę prawną wyroku NSA wydanego w jego sprawie w dniu 29 stycznia...

I OSK 1038/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-08

zobowiązany w myśl art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.), dalej powoływanej jako 'u.d.i.p....
Administracyjny w Krakowie wskazał, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje, aby ktokolwiek inny poza organem administracji lub innym podmiotem zobowiązanym...

II SAB/Kr 154/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-04

w trybie dostępu do informacji publicznej'., Zgodnie z art. 280 § 1 p.p.s.a. Sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera...
informacji publicznej., Jako podstawę prawną wznowienia skarżąca wskazała art. 273 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

III OZ 560/23 - Postanowienie NSA z 2023-11-16

bez rozpoznania pisma Z. Z. z 4 sierpnia 2022 r. w przedmiocie udostępnienia informacji postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego Naczelny Sąd Administracyjny...
w Gdańsku z 17 maja 2023 r., sygn. akt II SPP/Gd 178/21 o pozostawieniu bez rozpoznania pisma Z. Z. z 4 sierpnia 2022 r. w przedmiocie udostępnienia informacji., Skarżący pismem...

I OSK 1681/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

- którym to zobowiązał Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego do rozpatrzenia wniosku Fundacji P. z dnia 27 stycznia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14...
operacyjnych, co do tego czy żądane informacjeinformacją publiczną., Zgodnie z treścią art. 271 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
1   Następne >   +2   +5   8