Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

I OSK 447/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Rady Adwokackiej we Wrocławiu do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 7 stycznia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt wraz...
r., sygn. akt IV SAB/Wr 192/14 w sprawie ze skargi B. B. na bezczynność Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w przedmiocie udostępnienia informacji...

I OZ 1917/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

[...] sierpnia 2016 r. uchylającą decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Września odmawiającą udostępnienia informacji publicznej z uwagi na ograniczenie prawa dostępu...
postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 8 listopada 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 901/16...

II SA/Łd 224/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-05

domem mieszkalnym. Nadto organy działają wbrew zasadzie równości podmiotów wobec prawa, prowadziły procedurę planistyczną z naruszeniem zasady dostępu do informacji...
publicznej. W przekonaniu skarżącego szkody wywołane wykonaniem aktu prawa miejscowego mogą mieć różne rozmiary i różnorodny charakter, mogą to być szkody materialne, prawne...

II SA/Łd 226/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-05

domem mieszkalnym. Nadto organy działają wbrew zasadzie równości podmiotów wobec prawa, prowadziły procedurę planistyczną z naruszeniem zasady dostępu do informacji...
publicznej. W przekonaniu skarżącej szkody wywołane wykonaniem aktu prawa miejscowego mogą mieć różne rozmiary i różnorodny charakter, mogą to być szkody materialne, prawne...

II SA/Łd 225/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-10-05

domem mieszkalnym. Nadto organy działają wbrew zasadzie równości podmiotów wobec prawa, prowadziły procedurę planistyczną z naruszeniem zasady dostępu do informacji...
publicznej. W przekonaniu skarżącego szkody wywołane wykonaniem aktu prawa miejscowego mogą mieć różne rozmiary i różnorodny charakter, mogą to być szkody materialne, prawne...

III OSK 2715/23 - Postanowienie NSA z 2023-11-08

(a w istocie prawa do prywatności - M. Sakowska-Baryła, 'Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora...
wskazano, że wykonanie nakazu będzie prowadzić do wyłączenia możliwości dalszego przetwarzania informacji w postaci danych osobowych uczestnika, a wykonanie decyzji...

II SO/Wa 35/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

, 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Przedmiotem skargi była bowiem bezczynność w zakresie rozpatrzenia wniosku...
art. 55 § 1 w zw. z art. 54 § 2 P.p.s.a. i art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, orzekł jak w sentencji. ...

II SA/Gd 644/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-11-20

niniejsza dotyczy udostępnienia informacji publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782...
znajduje zatem w rozpatrywanej sprawie możliwość domagania się ochrony tymczasowej przewidzianej w art. 61 p.p.s.a., ponieważ ustawa o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 1294/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-28

., nr [...] w przedmiocie umorzenie postępowania w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W dniu 16 maja 2013 r. (data...
do informacji publicznej., Skarżący Prokurator w skardze wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2013 r...

II SA/Sz 1308/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-11

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnioskodawca powinien zostać powiadomiony o wysokości opłaty jeszcze przed udzieleniem informacji...
Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji Prokurator Prokuratury Rejonowej...
1   Następne >   +2   6