Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

III SA/Gd 857/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-27

uprawnionych do korzystania z wód publicznych interesu prawnego do zainicjowania postępowania o wyznaczenie dostępu do tych wód., Organ odwoławczy stwierdził, że pomimo zmiany...
, natomiast przedmiotem postępowania w sprawie wyznaczenia dostępu do wody publicznej jest nałożenie obowiązku na właściciela nieruchomości., Organ odwoławczy zwrócił...

II SA/Bd 914/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-11-03

zapewnienie dostępu ma polegać oraz jaką część lub powierzchnię nieruchomości obejmuje., Jezioro [...] jest wodą publiczną objętą powszechnym korzystaniem w myśl art. 34 ustawy...
Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 23 czerwca 2010 r. Nr [...] w przedmiocie wyznaczenia dostępu do jeziora 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...

III SA/Po 127/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-06-10

Odwoławczego w Lesznie z dnia 3 stycznia 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustanowienia dostępu do wód publicznych oddala skargę. Samorządowe...
ze zm., dalej: 'K.p.a.') postanowieniem z [...] grudnia 2021 r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie ustanowienia dostępu do wód publicznych jeziora D. przez działkę...

II SA/Bd 945/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-11-06

sposób stwierdził, że konsekwencją powyższego jest to, iż wbrew stanowisku Sądu I instancji, każdy obywatel może domagać się dostępu do jeziora, które stanowi wodę publiczną...
na konieczność uzupełnienie przez organ I instancji informacji co do statusu jeziora Ch. (czy jezioro to stanowi wodę publiczną czy też nie) i oparcie poczynionego ustalenia...

II OSK 968/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

postępowania w sprawie wyznaczenia dostępu do wody publicznej jest nałożenie obowiązku na właściciela nieruchomości, co oznaczać tym samym będzie, że postępowanie...
publicznego dostępu do wody. Podmiot zgłaszający brak dostępu do wody nie jest jednak stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a. i nie może w sposób wiążący określać działek...

II SA/Wr 541/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-05

skarżący, jak każdy, dysponuje prawem powszechnego korzystania z wód, obejmującym także dostęp do śródlądowych wód publicznych, w celu na przykład wypoczynku...
powszechnym korzystaniem zapewnić dostęp umożliwiający takie korzystanie. Skarżący ma zatem publiczne prawo podmiotowe korzystania z wód jeziora, co jednak nie oznacza...

II SA/Bk 363/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-07-06

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Wód Polskich, gdzie wyszczególnione są wszystkie cele określone w rozporządzeniu o jednostkowych stawkach. Ponadto zgodnie z art...
. informacją Nr [...] znak [...] ustalił W. Sp. z o.o. w B. opłatę zmienną za okres II kwartału 2021 r. w wysokości 3.961 zł za pobór wód podziemnych i 77.549 zł za pobór wód...

II SA/Bk 362/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-07-06

zaufania do organów administracji publicznej prowadzących postępowanie;, 5) art. 16 k.p.a. w zw. z art. 14 ust. 2 u.p.w. przez nieuznanie, że informacja jest innym aktem...
tych usług, za poszczególne kwartały. Jak wynika z art. 552 ust. 2b u.p.w. oświadczenia te są ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Wód Polskich...

IV SA/Wa 2904/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-22

o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczącej wszczętej procedury. Gmina W. na etapie opracowania dokumentacji uniemożliwiła dostęp do informacji publicznej...
zadania publiczne oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 14.09.2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów...

II SA/Bk 365/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-07-06

obowiązanych do ponoszenie tych usług, za poszczególne kwartały. Jak wynika z art. 552 ust. 2b u.p.w. oświadczenia te są ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej...
różnica pomiędzy informacją ustalającą wysokości opłaty wodnoprawnej określoną w art. 272 ust. 17 u.p.w., która jest sui generis formą działania administracji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   49