Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

VI SA/Wa 1508/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-29

z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze...
finansowymi - poprzez błędne przyjęcie, że przypisany skarżącemu czyn zaistniał, gdy informacja była przez skarżącego posiadana w ramach dostępu do informacji poufnej z racji...

VI SA/Wa 410/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

. Ponadto informował stronę, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, że w celu uzyskania dostępu do akt z archiwum należy wystąpić z formalnym wnioskiem...
uprawnionych., Wobec powzięcia informacji o toczącym się z wniosku M. W. postępowaniu przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną [...]OIIB (dalej: 'OKK [...]OIIB') w sprawie nadania...

VI SA/Wa 288/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

wyjaśnienia P. S.A. oraz raport bieżący zawierający wykaz wszystkich informacji podanych przez P. S.A. do publicznej wiadomości w 2008 r. - ustalono, że spółka do dnia...
[...] sierpnia 2008 r. włącznie nie podała do publicznej wiadomości, na którykolwiek z portali internetowych polskich, ani zagranicznych informacji o tym, iż jej wynik finansowy...

VI SA/Wa 559/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

ani zagranicznych portali internetowych do publicznej wiadomości informacji o tym, iż wynik finansowy za drugi kwartał 2008 r. może być niższy od prognoz lub oczekiwań., W toku...
dostęp do informacji poufnych,, h) protokołu z przesłuchania w charakterze świadka K. P. w postępowaniu prowadzonym za sygn. akt [...];, 3) art. 11 w zw. z art. 107 § 1...

VI SA/Wa 386/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-28

[...] S.A. w okresie do dnia [...] sierpnia 2008 r. włącznie nie podała do publicznej wiadomości na którykolwiek z portali internetowych polskich, ani zagranicznych, informacji...
obiegu informacji poufnych. Komisja uzyskała również od [...] S.A., listy osób fizycznych działających w imieniu lub na rzecz spółki [...] S.A. posiadających dostęp do danych...

II GSK 250/13 - Wyrok NSA z 2014-03-25

o obrocie jest dostęp do informacji poufnej emitenta. Miejsce wykonywania zawodu nie stanowi elementu podlegającego badaniu w tym postępowaniu. Z przepisu wynika, że doradcy...
inwestycyjni zostali wyodrębnieni jako osoby, które z racji wykonywanego zawodu szczególnego zaufania mają dostęp do informacji poufnych bez względu na fakt zatrudnienia...

VI SA/Wa 1361/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

w tym dniu, stanowiły informację poufną, ponieważ nie były one podane do publicznej wiadomości oraz dotyczyły instrumentów finansowych (bądź powiązanych z nimi pochodnych...
organizacyjnej DM [...] S.A., Komisja stanęła na stanowisku, że w przypadku stwierdzenia naruszeń norm gwarantujących prawo do równego dostępu do informacji...

VI SA/Wa 1360/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

do publicznej wiadomości oraz dotyczyły instrumentów finansowych (bądź powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych). Informacje te były na tyle precyzyjne...
w przypadku stwierdzenia naruszeń norm gwarantujących prawo do równego dostępu do informacji, czy też określających zasady działania maklerów na rynku regulowanym, Komisja...

II GSK 3641/16 - Wyrok NSA z 2018-11-21

, ponieważ nie były one podane do publicznej wiadomości oraz dotyczyły instrumentów finansowych (bądź powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych). Informacje...
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Informacje te nie były bowiem podane do publicznej wiadomości i nie były znane ogółowi inwestorów. Informacje te dotyczyły...

II GSK 1995/16 - Wyrok NSA z 2018-04-10

planowanej realizacji zlecenia innego klienta DM X. S.A. w tym dniu stanowiły informację poufną, ponieważ nie były one podane do publicznej wiadomości oraz dotyczyły...
to, że informacja mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów...
1   Następne >   +2   +5   11