Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Wa 184/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

w przedmiocie: dostępu do informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie w zakresie wniosku z dnia 30 stycznia 2008 r. w części oznaczonej lit. c 2. odrzucić...
Finansowego o wydanie w trybie dostępu do informacji publicznej następujących dokumentów:, 1. regulaminu organizacyjnego Komisji Nadzoru Finansowego wprowadzonego...

II SAB/Wa 304/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-13

[...] , z których każdy imiennie udzielił mu pełnomocnictwa do działania w jego imieniu, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
, a jeżeli tak to w jaki sposób?, Ponadto wnioskujący, na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnieśli o udzielenie powyższych informacji na piśmie...

VIII SAB/Wa 21/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-07

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dostępu do informacji publicznej postanawia: 1) umorzyć postępowania sądowe; 2) zasądzić od Ministra Edukacji Narodowej rzecz...
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U., z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.; dalej: 'u.d.i.p.') zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej (dalej...

II SAB/Wa 406/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-18

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), w dniu [...] czerwca 2011 r. złożył do Pierwszego Prezesa Sądu...
. z art. 5 § 2 pkt 3 i 4 Kpa, w zw. z art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w dniu [...] sierpnia 2011 r. wydał...

II SAB/Op 18/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-28

i opracowanie żądanych informacji. Organ wprawdzie nie zastosował procedury określonej w art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej i nie informował...
organu w przedmiocie dostępu do informacji publicznej nie wymaga poprzedzenia jej środkiem zaskarżenia wskazanym w art. 52 P.p.s.a., gdyż - zgodnie z treścią art. 16 ust...

II SAB/Po 195/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-22

rozstrzygnięcia sprawy o nr [...], zarzucając organowi rażące naruszenie art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
z tych pism nie wynika, że skarżący występował w trybie dostępu do informacji publicznej. Ponadto na każde z nich uzyskał odpowiedź, a na koniec został poinformowany...

II SAB/Op 100/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-03

o udostępnienie informacji publicznej. Zarzucił organowi naruszenie art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
na oficjalny adres e-mail organu., Skarżący argumentował, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi...

I OSK 1792/17 - Postanowienie NSA z 2019-03-27

, że sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej rozpatrywane w związku z wnioskiem konkretnego podmiotu odnoszą się do zindywidualizowanego roszczenia tego podmiotu...
a nie do praw i obowiązków innych osób, którym również przysługuje publiczne prawo podmiotowe dostępu do informacji publicznej. Publiczne prawo podmiotowe dostępu...

II SA/Sz 690/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-02-17

ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), umorzył postępowanie o udostępnienie informacji...
ich udostępnienie. Aby umorzyć postępowanie na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, organ powinien wskazać inną formę udostępnienia informacji...

IV SAB/Po 7/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-07

żadnym środkiem zaskarżenia na drodze administracyjnej, ponieważ zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisy Kodeksu postępowania...
, czy nie zachodzą przesłanki ograniczające dostępność informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Tak więc, mając na uwadze...
1   Następne >   +2   +5   +10   90