Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

II SA/Wa 952/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-28

pismem z dnia [...] marca 2016 r., działając na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i nadto Starosta Powiatu [...], jako organ władzy publicznej nie jest, w rozumieniu art. 2 ust. 1...

III OZ 130/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-16

postępowanie sądowe wywołane skargą Stowarzyszenia [...] w [...] (skarżąca) na bezczynność Marszałka Województwa Śląskiego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej...
. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, dalej: 'u.d.i.p.', oraz art. 13 ust. 1 w zw...

I SA/Sz 1/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-11

informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176); uzyskanie informacji o wyborze operacji...
, wydał informację o zwolnieniu wnioskodawczyni z opłacenia należności z tytułu składek za marzec 2020 r. w kwocie [...]zł, która to kwota stanowi pomoc publiczną...

I GSK 385/19 - Wyrok NSA z 2019-05-14

w aktach danej sprawy., W dobie powszechnego dostępu do informacji publicznej, dostępu z wykorzystaniem Internetu informacja zamieszczona na stronach biuletynu...
informacji publicznej ZUS o umocowaniu konkretnych osób do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezesa ZUS może być uznana za fakt powszechnie znany. Obiektywnie dostęp...

VI SA/Wa 3841/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-28

.), a także ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Dodał, że za niezasadny uznać należy też zarzut odwołującego...
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.; dalej 'ustawa...

II GSK 1458/10 - Wyrok NSA z 2012-01-25

publicznej, prawo dostępu do informacji jest ograniczone ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy. Cytując przepis art. 55¹ k.c. Prezes NFZ stwierdził, że F. M., będąc...
do informacji publicznej. Nie udostępniono Szpitalowi cen zaoferowanych przez oferentów konkurencyjnych., Na skutek odwołania Szpitala Powiatowego w R. od wskazanej...

V SA/Wa 526/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-02-07

Sprawa ze skargi E. W. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] października 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy p o s t a n a w i a odrzucić skargę

VI SA/Wa 1789/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-07

przepisu art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez odmowę udostępnienia informacji stanowiących informację publiczną., W odpowiedzi na skargę Prezes NFZ...
stanowią informację publiczną, albowiem konkurs ofert na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej jest procedurą związaną z rozdysponowaniem środków publicznych...

I SA/Kr 1646/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-11

Urzędu Celno-Skarbowego w K. nie mógł podać konkretnych danych zgłoszonych do ubezpieczenia osób przez płatników składek, gdyż nie posiada bezpośredniego dostępu do informacji...
Skarbowej w K. z dnia 29 października 2019 r., nr: [...], [...] w przedmiocie udostepnienia informacji dotyczących zgłoszeń dokonanych przez przedsiębiorcę jako płatnika...

II SA 414/00 - Wyrok NSA z 2000-10-05

i rozpowszechniania informacji, a także rolę prasy w kształtowaniu jawności życia publicznego, kontroli i krytyki społecznej, służące również obronie interesu podatników...
publicznego realizowaną w związku z prawem obywatela do informacji o działalności organów władzy publicznej w funkcjonalnym rozumieniu, z ograniczeniem tego prawa wyłącznie...
1   Następne >   +2   +5   +10   51