Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

I OSK 1281/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

. o dostępie do informacji publicznej informacją publiczną. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Irena Kamińska (spr.), Sędzia NSA...
. o dostępie do informacji publicznej., Wnosiła o:, 1) zobowiązanie strony przeciwnej do wykonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z jej wnioskiem...

I OSK 1139/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

podstaw w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm., dalej jako u.d.i.p.)., Pismem z dnia 13...
14 dni począwszy od dnia złożenia wniosku, jak stanowi o tym art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U....

III OSK 1205/21 - Wyrok NSA z 2022-05-17

nie jest informacją publiczną i nie podlega udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej., W skardze do Sądu [...] wniosła...
się w kategoriach przedmiotowych ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazane we wniosku dokumenty sporządzone zostały na potrzeby i w celu załatwienia konkretnej...

I OSK 3133/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

się do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego o udzielenie, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782...
oraz strony ewentualnych umów, utrzymać w tajemnicy i traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa., Działając w trybie art. 17 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

I OSK 1601/15 - Wyrok NSA z 2016-11-23

żądanej informacji ani też nie wydał decyzji odmownej zgodnie z art. 16 pkt ustawy o dostępie do informacji publicznej, czym naruszył 14 dniowy termin zapisany art. 13 ust. 1...
ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Gminy Syców wniósł o jej oddalenie., W motywach podniósł, że skarżący P.K. przesłał w dniu 8...

II SAB/Gd 66/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-01-20

postępowania rekrutacyjnego są jawne. Zdaniem skarżącego przepis ten ma charakter lex specialis względem norm wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podobnie...
, gdyż nie jest ona wskazana w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nadto, jak stwierdzono, skarżący nigdy nie zwracał się do Rektora z wnioskiem o udostępnienie...

II SAB/Po 46/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-14

Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 [aktualnie: Dz.U. z 2015 r., poz. 2058], z późn. zm...
) rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz 2) art. 61 Konstytucji i przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. W ocenie Sądu przepis art. 61...

II SAB/Sz 79/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-27

i 2 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Skarżący wniósł...
w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zebranie i przekazanie informacji w powyższym zakresie wymagałoby podjęcia dodatkowych czynności...

II SAB/Ol 48/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-19

do udostępnienia kopii żądanych dokumentów. Uzasadnił, że dokumenty te stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zaznaczył, że osoby...
administracyjnego nie ma zastosowania do problematyki z tego zakresu. Ustawa o dostępie do informacji publicznej zawiera odesłanie do stosowania przepisów k.p.a. jedynie w odniesieniu...

II SAB/Gd 40/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-18

brak jest przepisów odmiennie regulujących dostęp do informacji publicznej w przypadku uczelni, w związku z tym na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej...
Wyższej Szkoły [...] w zakresie realizacji prawa do informacji publicznej udzielanej na zasadach i w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   16