Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

II SAB/Kr 207/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-06

wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) przy jednoczesnym, 2) niewydaniu...
na wniosek skarżącego E.P. z dnia 26.06.2013 r. w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112...

IV SAB/Wr 180/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-08

Administracyjnego we Wrocławiu na '(...) odmowę udzielenia informacji publicznej w sposób niezgodny z przepisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej (...)', zawiadamiając...
informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia 15 września 2016 r. S. F. (zwany dalej stroną lub skarżącym) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu...

VII SA/Wa 992/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

realizacji zadania, które w dniu jej wydania nie leżało w sferze zadań operatora publicznego ('przeprowadzanie wyborów Prezydenta RP w trybie korespondencyjnym...
oraz innych aktach normatywnych, RPO wyjaśnił też, że organ ten podejmuje sprawy, w których dochodzi do naruszeń ze strony organów władzy publicznej praw i wolności...

I GNP 4/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-18

, które będą ponoszone w ramach projektu i są uzasadnione oraz niezbędne do jego realizacji. W razie konieczności należało także podać dodatkowe informacje dot. kosztów niekwalifikowanych...
tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności...

I GNP 2/21 - Wyrok NSA z 2021-10-13

, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wszystkim wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, gdy tymczasem okoliczności...
oraz niezbędne do jego realizacji. W razie konieczności należało także podać dodatkowe informacje dot. kosztów niekwalifikowanych. Wnioskodawca w pkt B.2 wniosku...