Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

II SA/Wa 3160/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-04

zweryfikowania prawidłowości podjętej uchwały nr [...]., 2. art. 73 k.p.a. w zw. z art. 7 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 222 ustawy Prawo...
rozpoznawania wniosku o udostępnienie informacji publicznej,, Ad zarzut 3 - nie jest rolą Sądu badanie tego, co organ publikuje na swoich stronach internetowych - istotny...

I OSK 145/07 - Wyrok NSA z 2007-05-16

się na głosy w dyskusji - przekazane do wiadomości odwołującego się na jego wniosek złożony w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej nie może być uznane...

I SA/Wa 709/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-05

publicznej, lecz uzurpując sobie to prawo, odmawia skarżącemu wglądu w dokumentację zgromadzoną w sprawie., W odpowiedzi na skargę Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego...
podtrzymał zajęte stanowisko i wniósł o oddalenie skargi. Z informacji uzyskanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej od belgijskiego ośrodka...

I SA/Wa 708/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-05

Ośrodka Informacji o Mobilności Akademickiej i Uznawalności Wykształcenia przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej (rosyjski ośrodek Enic) o udzielenie...
informacji o systemie edukacji i szkolnictwa wyższego w tym o prawie wydawania dokumentów poświadczających nadanie tytułu naukowego. Z otrzymanego w dniu 27 września 2006 r...

I SA/Wa 707/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-05

., Ponadto Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zwróciło się w dniu 27 września 2006 r. do Narodowego Ośrodka Informacji o Mobilności Akademickiej...
i Uznawalności Wykształcenia przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej (rosyjski ośrodek Enic) o udzielenie informacji o systemie edukacji i szkolnictwa...

II SA/Wa 2192/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-20

aktywności zawodowej skarżącego, jednak aktywność ta ma charakter lokalny. Nadto, brak udziału w sieciach badawczych, brak informacji o kierowaniu projektami realizowanymi...
we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych (poza jednym wyjątkiem), brak informacji o członkostwie w międzynarodowych lub krajowych organizacjach...

II SA/Wa 204/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-20

Sekcji (za przyznaniem: 0 głosów, przeciw przyznaniu:, 11 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów)., Komisja uznała, że jakkolwiek wniosek zawiera wymagane informacje...
dyplomantów na kierunku [...], 11 na kierunku [...] oraz 19 na kierunku edukacja [...] w zakresie [...]., Zdaniem Komisji, wątpliwości budzą podane w dokumentacji informacje...

I OSK 1187/07 - Wyrok NSA z 2007-08-02

, chyba że ustawa tak przewiduje oraz art. 61 Konstytucji mówiącego z kolei o możliwości uzyskania informacji publicznej, której tryb udzielenia określają ustawy odrębne. Taką...
ustawą jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Przewód habilitacyjny nie jest prowadzony...

I OSK 2774/14 - Wyrok NSA z 2015-04-01

przed Centralną Komisją, organ administracji publicznej może uwzględnić żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie...
z pozbawieniem go skutecznego prawa do sądu i 'przyjaznej', dobrej oraz odpowiedzialnej administracji publicznej; a tym samym naruszenie także przepisów art. 145 pkt 1...

II SA/Wa 426/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-07

sprawy, tj.:, a) art. 10 w zw. z art. 73 § 1 w zw. z art. 6, art. 7 i art. 8 k.p.a., polegające na uniemożliwieniu skarżącemu czynnego udziału w postępowaniu, dostępu do akt...
', sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej., Zgodnie z art. 134 § 1 i 2 p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach...
1   Następne >   2