Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Sprawy jakości, certyfikacja, dozór X

III SA/Gl 664/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-01-30

żywnościowego mają na celu ochronę konsumentów, zapewnienie im dostępu do prawdziwych i rzetelnych informacji, które umożliwiają im dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich...
kropli białego płynu imitującą literę '[...]'. Dodatkowo na jednym z boków kartonu zamieszczono informację o treści '[...]*.... [...], Organ wskazał, że powyższe stanowi...

VI SAB/Wa 57/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

obowiązku przesyłania oddzielnym dokumentem informacji o naliczonych odsetkach. Wystarczającą formą informacji jest umieszczenie stosownej adnotacji w fakturze...
której ewentualne informacje o zobowiązaniach odsetkowych są prezentowane na fakturze VAT wystawionej po dokonaniu wpłaty z opóźnieniem. Informacje zawarte w treści faktury...

III SAB/Gd 42/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-30

konsumentom dostęp do rzetelnych informacji na temat artykułów rolno-spożywczych oraz zapobiega nieuczciwym praktykom rynkowym. Ułatwia on również wymianę handlową - zarówno...
brzmieniu (obowiązującej jeszcze ustawy o rolnictwie ekologicznym) jest absolutnie wystarczające dla określenia trybu postępowania organów administracji publicznej dla postępowań...

II GSK 1097/19 - Wyrok NSA z 2022-11-25

oraz dokonywania wyborów zaspokajających ich indywidualne potrzeby dietetyczne i tym celu podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze powinny ułatwiać dostęp do tych informacji...
) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006...

II SA/Po 832/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-19

w [...], o stwierdzeniu wystąpienia bakterii Salmonella u drobiu., W dniu [...] maja 2019 r. Lekarz Powiatowy otrzymał informacje na temat zachorowań ludzi w [...] w nadesłanym...
'[...]' opracowanym przez właściwe władze ds. Zdrowia Publicznego [...]. Sprawozdanie z badań nr [...] przeprowadzone przez [...] w analizie genowej szczepu...